Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De geachte voorsteller van het laatste amendement, zoo het een amendement mag worden genoemd, heeft zijn voorstel toegelicht op dezen grond, dat men. het aannemende, voldeed aan',de vormen van de betamelijkheid". Dit schijnt eene veroordeeling te wezen \an de twee andere conclusiën. bij de Kamer aanhangig. Ik zal daarvoor geen woord verliezen, maar alleen herinneren, dat de Minister van Binnenlandsche Zaken geen bezwaar heeft gevonden in liet door mij voorgestelde ontwerp van besluit.

Wat het voorstel zelf betreft. Waar het geldt een oordeel rechtstreeks of zijdelings over de handelingen der Hegeering uit te spreken, moet men. mijns inziens, niet den hardsten maar den zachtsten vorm kiezen, gedachtig evenwel aan de roeping dezer Kamer De conclusie nu. welke de spreker uit de hoofdstad voorstelt, is. dunkt mij. die van eene vergadering van menschen, die lan» over een onderwerp getwist hebben zonder liet eens te kunnen worden. Eene soort van besluit van een geleerd genootschap of dispuutcollege, dat het nog niet tot eene vaste uitkomst heeft kunnen brengen. Wij zijn hier opgeroepen door een belanghebbende, die beweert dat zijn recht gekrenkt is door eene verkeerde uitvoering der wet; wij trekken ons de klacht aan. en vragen inlichting aan de Ministers. Die inlichtingen worden, om daarover advies uit te brengen, in handen gesteld van eene commissie; de commissie onderzoekt; wij hebben, tengevolge van dat onderzoek, beraadslaagd • en nu zou de Kamer eindigen met de erkenning, dat er verschil \an gevoelen bestaat, en dus belijden dat zij geen gevoelen heeft? Dit. Mijnheer de Voorzitter, kan. naar ik meen, niet worden aangenomen Ken tweede bezwaar. Het is verwant aan hetgeen den afgevaardigde uit üorinchem (den heer Elout van Soeterwoude) aanleiding tot zijne opmerking gaf. In de conclusie, zooals de afgevaardigde uit de hoofdstad die voorstelt, wordt eerst gezegd, dat (Ie Kamer zich met vereenigt met het voorstel harer Commissiemaar ten laatste wordt het verzoek aan de Regeering gericht om den inhoud van het verslag in ernstige overweging te nemen. Mij dunkt, dit is eene protestatio actui contraria. De aanbeveling is niet zeer sterk; nadat de Kamer eerst verklaard heeft zich met de conclusie der Commissie niet te kunnen vereenigen, welke conclusie mets anders is dan resumtie van 't geen het verslag medebrengt, verzoekt zij de Ministers dat verslag toch in ernstige overweging te nemen: zij beveelt dus ter overweging aan hetgeen zij afkeurt.

24 November. Staatsbegrooting voor het jaar 1857. Algemeene beraadslaging Over de staatkundige richting van het nieuwe kabinet \ erkeerde men steeds nog in bijna volslagene onzekerheid. Het vooroopig verslag over de staatsbegrooting „had eene duidelijke ondub-

Sluiten