Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

^aai de grondslagen, de beginselen eenor wetgeving geed zijn. C' gebreken en leemten in sommige deelen worden ontdekt, komt men m die gebreken of leemten door partieele wijzigingen terecht tegemoet. Daar echter waar partieele wijziging het stelsel uit zijn geheel brengt, en de beginselen van dat geheel aantast, is zij niet aannemelijk. Die feil nu belooft ons de Minister te zullen plegen wanneer hij zich op dien weg begeeft dien hij hier beschrijft.

In de tweede plaats ontmoet ik hier eene toepassing van het algemeen programma van het Ministerie. Ik mag met een enkel woord, meen ik. herinneren dat de discussie daarover omkeering is geweest van den' gewonen en natuurlijken loop. Wanneer, bij optreden van een nieuw Ministerie, een stelsel, een programma van dat Ministerie het onderwerp der beraadslaging wordt, dan >cgint men met een stelsel, met een programma dat meer of min bekend is. Doch wat is er in dit geval gebeurd? Wij hadden eene v>"rndf discussie van twee dagen gehad, toen op den derden dag net Ministerie, in eene uitvoerige rede. met zijn programma voor tien dag kwam. Dat programma werpt de onderstelling, waarin ik en ik meen niet de eenige te zijn geweest — tot dusverre was. grootendeels omver. Ik zal het met één woord uitdrukken. Xa het hooren van die redevoering had ik met een anderen man te doen. dan ik den eigen morgen nog gedacht had in den Minister voor mij te hebben. Ik dacht toen. dat discussie daarover ons niet verder zou brengen: dat de daden zouden moeten beslissen. En nu zijn wij bij liet Departement van Justitie, bij de belijdenis van de grondstellingen van den Minister van Justitie als zoodanig, aan de toepassing van dat programma.

Dat programma is tweeledig. Ik vind het in de verklaring, die ik zooeven de eer had uit de Memorie van Beantwoording voor te lezen, terug: eene politiek der aktualiteit, eene nationale politiek.

De \ oorzitter meende dat spr. terugtrad in de algemeene beraadslaging.

Mijnheer de Voorzitter, ik meen het verband tusschen het algemeen pi ogramma van het Ministerie en dit programma van het epartement van .Justitie aan een onderzoek te mogen onderwerpen, Ti" ' \sPre?k van I1U over n'ets dan over dat programma van Justitie, k vmd iu de reden, welke de Minister ons geeft: „het Franscbe stratrecht is door eene lange gewoonte bij ons nationaal geworden", het tweeledig algemeen programma terug: dat is de politiek der aktualiteit en nationale politiek. Met deze laatste formule heeft de Minister gisteren eene vroegere verklaring aangevuld. Ik had niet naar eene leus. maar naar beginselen gevraagd: ik had gevraagd: waarheen < Dat waarheen, ik moet het belijden, is door het antwoord.

Sluiten