Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dingen en het rapport der commissie; ik zou aan geen dier stukken mijn zegel hebben kunnen hechten."

Over de redenen dier onthouding zou ik geen ongunstig oordeel willen uitspreken. Ik ken ze niet. zoo min als de aangebodene plannen en de zaak acht ik zeer gewichtig en in vele opzichten zeei bedenkelijk. Het geldt daarbij, tredende op het -ebied der partikuliere mededinging, aan ée'ne onderneming door gouvernement.hi.Ip den voorrang te verzekeren. Het is hier nog iets anders dan bi) spoorwegen. Een spoorweg, eens liggende, blijft buiten concurrentie, daar hij alle groote wegen vervangt. Eene pakketboot naar Indie is slechts één van de honderd of duizend bodems, die wij jaarlijks naar Indië zenden. Aan zulk eene onderneming subsidie en voorrechten te schenken, met de kans dat zij wellicht niet dan door gouvernements-ondersteuning. tot nadeel der bijzondere nijverheid. in het leven zal kunnen gehouden worden, zou mij zonder nauwkeurige berekening wat zoodanige onderneming worden kan uiterst verkeerd en onvoorzichtig voorkomen. Indien dus de Minister niet genegen is anders dan op een zeer aannemelijken voet concessie te verleenen. zal ik verre zijn dit te laken. Men heeft Engeland en frankrijk ingeroepen; doch ik twijfel of hetgeen die groote landen doen leidend voorbeeld mag zijn.

II De organiseerende werkzaamheden van het Departement un Kolomen tot uitvoering van het regeeringsreglement. Op bladz 2 der Memorie van Beantwoording vind ik opgesomd dat bij Koninklijk besluit zijn of zullen worden vastgesteld: eene verordening tot verzekering der wederzijdsche uitvoerbaarheid van in Nederland en Nederlandsch Indië gewezen vonnissen en daar uitgevaardigde rechterlijke bevelen of verledene authentieke akten: eene verordening tot regeling van het toezicht der Kegeering op de drukpers: een reglement op den afstand in huur van gronden voor den landbouw op .Java en de eilanden buiten Java; reglementen op de bevordering en ontslag alsmede op de pensioenen en gagementen bij de landmacht in Nederlandscli Indië: een strafwetboek • en zelfs eene verordening omtrent de wijze van oplossing de»- geschillen over bevoegdheid tusschen de rechterlijke en administratieve macht Alles bij Koninklijk besluit geregeld of te regelen. Is dit, met de laatste alinea van art. 59 der Grondwet, waarvan zooeven reeds

met betrekking tot een ander onderwerp sprake was overeen te brengen ?

Welke was de aanleiding om te bepalen, dat „andere, behalve de uitdrukkelijk genoemde, onderwerpen bij de wet worden geregeld

™,°d™ f dr,aa" bHJkt te hestaa"-" D* afgevaardigde

int de hoofdstad, de heer Baud, zeide: „Men wenschte den strijd

te verschuiven." Inderdaad, men heeft die alinea gebracht in de

plaats van eene optelling van verschillende onderwerpen, die buiten

Sluiten