Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

heeft gezien, dien de Grondwet wil schenken wanneer zij gebiedt, dat ook een besluit tot afschaffing van belasting geene uitvoering kan erlangen zonder goedkeuring des Konings. Het doel is niet alleen, dat tegen overijling of andere dwaling gewaakt, maar ook dat door het Gouvernement overwogen worde, welke de gevolgen moeten zijn. Het Gouvernement kon toejuichen dat de gemeenteraad het voorbeeld van den rijkswetgever volgde, maar was niettemin verplicht op de toekomst te letten, en zijne bekrachtiging afhankelijk te maken van de voorwaarde, dat in de leemte behoorlijk wierd voorzien. Het blijkt, dat zelfs voor het bestuur deihoofdstad zoodanig behoedend en waarborgend toezicht soms niet overbodig is.

De Minister van Financiën vraagt: ,Waartoe zou het dienen, mijne denkbeelden, betreffende de richting, waarin ik denk te herzien, in de bijzonderheden mede te deelen ?" Ik heb dit niet verlangd: ik verlang niet. dat eene Regeering de stille ontwikkeling harer gedachtenvorming, voor dat die rijp is. prijs geve. Maar geheel iets anders is het, wanneer men spreekt, en lang en met groote belangstelling spreekt, over een onderwerp, om geene schemering van eenige gedachte te verraden. „ De spreker uit Deventer — zegt de Minister — heeft eenige algemeene beginselen in het midden gebracht, maar die spreker zal erkennen, dat het belijden en het in praktijk brengen van zoodanige grondstellingen verschillende zaken zijn . Ik erken het; maar zelfs zoo ver hebben wij het tot dusverre bij den Minster van Financiën nog niet gebracht, dat hij ons zeide wat hij tracht te bereiken. Al zeide hij niet mée'r dan hetgeen in.onze grondbeginselen, die ik in mijne eerste rede aanstipte, is vervat, dan zou daarin reeds de veroordeeling van sommige onzer belastingen opgesloten liggen, en wisten wij waarheen. Wij zouden daarom den Minister niet dringen om aanstonds in het volgend jaar eene geheele herziening voor te dragen. Wanneer wij weten, welken weg wij gaan, zullen wij minder ongeduldig zijn.

„Men verlangt — zegt de Minister — aan de gemeenten alle accijnsen te ontnemen; dan zal het Rijk zijne accijnsen des te vaster moeten houden." Ik geef de gevolgtrekking niet toe; noch heb ik verlangd, dat aan de gemeenten alle accijnsen worden ontnomen.

Ten slotte. De Minister heeft zijne klacht, dat de begrooting telken )are moet worden behandeld, uitgelegd, zooals ik zijne uitdrukking gisteren reeds verstond. „Wanneer ik de begrooting hier niet moest verdedigen — zegt de Minister — kon ik aan het Departement van linanciën blijven zitten." Zou er daarom meer worden gedaan ? /ouden wij daarom verder zijn of verder komen op de baan van hervorming van ons belastingstelsel? Ik herinner mij. Mijnheer

Sluiten