Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wij trekken voordeelen uit onze koloniën: Groot-Brittannië niet, en daarom moeten wij voor de openbare orde anders waken dan Groot-Brittannië noodig heeft. Eene reden, waarop door onderscheidene leden dezer Kamer met den Minister bijzonder is aangedrongen. Het is eene reden, die in de drie woorden van Horatius kan worden uitgedrukt: virtus post nummos. Wij kunnen geene vrijheid van drukpers geven, want wij moeten letten op de millioenen. Ik wensch noch de koloniën, noch de millioenen te verliezen. Maar het middel om èn de koloniën èn de millioenen te behouden, in niet het drukpersreglement. Wat doet Groot-Brittannie ? De Brit is zoo vasthoudend als wij ten aanzien van het bezit zijner koloniën, om het even of zij kroonkoloniën dan bezittingen der Oost-Indische maatschappij worden genoemd. Het onderscheid tusschen hem en ons is dit, dat hij andere middelen kiest. Wij meenen uit eene verkeerde, kleingeestige, doellooze. ongegronde angstvalligheid middelen van bedwang te moeten bezigen. Groot-Brittannie, om zijne koloniën nader aan het moederland te verbinden, geeft aan middelen van beschaving en ontwikkeling de voorkeur.

5 Mei. Voorstel, van den heer van der Veen, tot benoeming van eene commissie tot het ontwerpen van een adres aan den koning omtrent de uitvoering der concessie tot landaanwinning en verdieping van het vaarvater op het zwolsche Diep. (vergel. hiervóór blz. 534). De heer Bieruma Oosting stelde daartegenover voor, het verslag der commissie van enquête (zie hiervóór blz. 379) te verzenden aan den minister van binnenlandsche zaken, met verzoek om inlichtingen.

Ik verzoek, Mijnheer de Voorzitter, den oorsprong van het besluit der Kamer tot het instellen van eene enquête te mogen herinneren. Toen dat voorstel hier behandeld werd, waren, geloof

which were anticipated, have resulted from it. Thus making the press tree, showed much liberality in the government, and its continuance so long to be free, without any unhappy consequences resulting f ",m it, is a strong testimony to the general wisdom of the administration of the government through all the changes of this period.

(P. 438.) The native population now use the press with vigor and enterprise. The number of papers and journals printed in the vernacular languages in the different parts of India is now large. These papers are often badly managed, and yet worse supported; still they awaken the native mind and diftuse some useful information. The native presses also issue books of all kinds, which appear likely to sell so as to secure remuneration. Such papers and books make people feel the importance of education, and are contributing to promote it. These causes in connection with the course the English government is now pursuing, and the nu merous mission schools and educational institutions open a brighter prospect for India.

Sluiten