Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

T

Pi

artikel aan den Minister te onderwerpen, waarover ik de beslissing gaarne aan zijn oordeel laat, nadat hij mijne redenen zal hebben gehoord.

Er was voorgesteld de nieuwe gemeente Haarlemmerliede te noemen. Tengevolge van eene opmerking, waaraan ik geen deel heb gehad, maar die ik waardeer, heeft de Minister nu den naam Haarlemmerliede en Spaarnwoude voorgesteld. Ik waardeer de' opmerking, waaruit deze wijziging is voortgekomen: want ook uit onze geographie zie ik historische namen ongaarne uitwit-schen. Doch ik vraag den Minister, of het in dit geval, of het vooral als antecedent raadzaam is, de namen van beide oude gemeenten, die vereenigd worden, op de nieuwe gemeente over te brengen. Dit is, meen ik, het eerste voorbeeld van dien aard. Al de gemeenten, die wij gisteren en heden samengesteld hebben, ontvingen één naam. Bij vorige voordrachten is steeds, zoo ik mij niet bedrieg, dezelfde regel gevolgd. En terecht; de redenen behoef ik niet te ontwikkelen: de Minister en ieder lid van de Vergadering gevoelt ze. Ik geef dus aan den Minister in overweging, of ook hier één naam, en wel die van Spaarnwoude, niet beter ware: hij beslisse. Spaarnwoude was voorheen, tot 1818, niet alleen met Haarlemmerliede, maar nog met twee andere gemeenten in den omtrek vereenigd. Die gemeenten te zamen heetten Spaarnwoude; van daar de omstandigheid, welke de Minister aanhaalde, dat Spaarnwoude nu nog soms, krachtens de armenwet, belast wordt met uitgaven voor armen van gemeenten, die vroeger één geheel met haar uitmaakten. Op het gebied van Spaarwoude liggen de kerken, de school en de begraafplaats, welke Haarlemmerliede met Spaarnwoude gemeen heeft. Dat gedeelte van Haarlemmerliede. waaraan die gemeente hare welvaart inzonderheid te danken heeft, Hofambacht, behoort door zijne ligging veeleer tot Spaarnwoude dan tot Haarlemmerliede. Men heeft slechts de kaart te raadplegen; Hofambacht, in 1818 aan Haarlemmerliede verbonden, is daarvan door de gemeente Spaarnwoude afgesneden. Eindelijk is Spaarnwoude hoofdplaats voor de nationale militie. En nu laat ik, zonder verderen aandrang, den Minister oordeelen. of, zoo het niet raadzaam is de twee namen der gemeenten, die men vereenigt, te bestendigen, zoo het raadzaam is te kiezen, de naam Spaarnwoude niet de voorkeur verdient.

9 Mei. Ontwerp van wet tot aanvulling van de wet van 1822 omtrent de belasting op de binnenlandsche bieren en azijnen. Artikel 5. Bij het artikel werd aan den koning voorbehouden, aan brouwers, die hun verlangen te kennen gaven, hun bier op eene andere wijze te brouwen dan tot dusver hier te lande gebruikelijk was, daartoe vergunning te verleenen, met afwijking van hetgeen bij de wet nopens het gebruik van bepaalde werktuigen of grondstoffen en het

Sluiten