Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hoogte is gekomen, wordt de mededinging van anderen gestuit; het is een publiek belang; waarom niet meer publiciteit aan de aanvragen en hare behandeling gegeven':' Dan zullen ook anderen zich voordoen, die nu worden afgeschrikt omdat zij niet weten hoe de zaken staan, wat aangeboden wordt, of wat de Regeering wil. Nu beperkt de Regeering het terrein der onderhandeling wellicht meer dan noodig en nuttig is. Nog niet lang geleden had zij voor eene groote zaak te doen met iemand, die persoonlijk volstrekt buiten staat was om datgene uit te voeren wat verlangd werd; en te gelijker tijd bleven aanvragen ter zijde van huizen, door hun invloed op de beurzen van Europa beter in staat om eene groote onderneming te waarborgen dan onze schatkist, zelfs gestijfd door de bijdragen uit Oost-Indie.

De Minister heeft ons niet veel beloofd, en ik prijs dat. Dergelijk vertoon van een net van spoorwegen, als wij in den aanvang der zitting zagen opgehangen, is ijdel en ontijdig. Het belemmert de Regeering; men put zich uit in machtelooze pogingen; de zaak wordt versleten eer zij in stand is; zij komt in discrediet, in discrediet hier te lande, in discrediet ook daar, waar men vooral crediet vinden moet, buiten 's lands. De Minister belooft niet veel; hij zegt dat hij hoopt dat de aan te bieden ontwerpen zullen leiden tot zoodanig begin van uitvoering als waarvoor het onderwerp in dit oogenblik vatbaar is. Ik geloof, Mijnheer de Voorzitter, dat de leiding, welke de Regeering aan deze zaak zal kunnen geven, vooral hierin bestaan moet, dat de macht van het partikulier vermogen hier en buiten 's lands worde uitgelokt. Onze Regeering zal toch hetgeen men in Belgie gedaan heeft niet willen navolgen. Zullen de beloofde voorstellen van wet ons verder brengen V Ik vrees, de zaak zelve zal daardoor worden verschoven. Over het algemeen gelieve toch de Regeering vóór het indienen van nieuwe ontwerpen van wet, de oude, die steeds op afdoening wachten, te herdenken. Waar zal het heen, zoo wij telkens iets anders beginnen, en nimmer afdoen ? Iedere zaak heeft haren tijd; en het is, geloof ik, nuttig, dat gewichtige onderwerpen met voortvarendheid worden behandeld; met het aanbieden van voorstellen is men dikwerf nog niet halverwege; de zwarigheden, die zich bij het onderzoek doen gelden, uit den weg te ruimen, dit is soms de hoofdzaak.

3. Een derde punt had ik reeds meer dan eens de eer ter sprake te brengen, het betreft de Maas en de Zuid-Willemsvaart.

De Minister van Binnenlandsche Zaken wijst ons op onderhandelingen, die te Brussel zullen worden hervat, en hij vleit zich dat die tot een bevredigende uitkomst zullen leiden. In de maand December verklaarde de Minister van Buitenlandsche Zaken in de andere Kamer, dat het rapport der Commissie in November was ontvangen.

Sluiten