is toegevoegd aan je favorieten.

Voordrachten over de tropische ziekten van den Oost-Indischen Archipel

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MUSKIETEN.

deze donkere vlekken zeer gemakkelijk te zien; bij sterkere vergrooting komt zij lang niet zoo goed uit.

Deze gevlekte vleugels zijn geen algemeen geldend kenmerk; er bestaan namelijk anopheles zonder, en culices mèt gevlekte vleugels, maar aangezien deze in onzen archipel niet worden aangetroffen, hebben wij daarmee geen rekening te houden.

Er zijn twee punten, waardoor een culex gemakkelijk van een anopheles kan worden onderscheiden, namelijk de algemeene lichaamsvorm en de houding, waarin het dier staat. Wat het eerste betreft, zoo is het lichaam van de anopheles langgestrekt, terwijl bij de culex de as van den kop een duidelijken stompen hoek maakt met het achterlijf. Aangaande de houding kan worden meegedeeld, dat een culex zoo zit, dat het achterlijf evenwijdig loopt aan het grondvlak of daarheen neigt, terwijl een zittende anopheles zijn achterlijf omhoog houdt, zoodat zij tengevolge van haar gestrekten lichaamsbouw op den kop schijnt te staan. De soldaten noemen dan ook zeer eigenaardig de anopheles „acrobaten". Wij zullen bij de beschrijving van deze bijzonderheden niet lang stilstaan, omdat wij veelvuldig in de gelegenheid zullen zijn, ze in natura waar te nemen, wat veel gemakkelijker inzicht verschaft dan iedere beschrijving.

B. Larven.

De larven van culex en anopheles zijn gemakkelijk van elkaar te onderscheiden door de houding, die zij in het water aannemen, wanneer zij aan de oppervlakte komen om adem te halen. De culexlarve heeft namelijk aan het achterlijf een vrij lange adembuis zitten, die er onder een hoek van ongeveer 45° afstaat. Wil zij gaan ademen, dan moet de aan het eind van die buis gelegen opening aan de oppervlakte van het water worden gebracht. Dit doet zij, door als het ware aan het wateroppervlak te gaan hangen. De anopheleslarve daarentegen mist een dergelijke lange adembuis; haar ademhalingsopening ligt zonder uit-