Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DERDE VOORDRACHT.

dat zich hoe langer hoe meer van de rest afscheidt, zoodat ten slotte de parasiet volkomen in een aantal jonge individuen is verdeeld, die in een onregelmatig hoopje gelegen zijn. Zulk een volwassen tropica-parasiet kan een doorsnede hebben, gelijk aan twee derde van de bloedcel. Is de sporulatie voltooid, dan valt de bloedcel uiteen, de restes daarvan en het pigment worden door leucocyten opgenomen; de jonge parasieten, de zoogenaamde merozoiten, worden vrij; zij zoeken echter, voor zoover zij ook niet door de witte bloedcellen worden opgegeten, weldra een roode bloedcel op, om daarin weer tot schizonten te worden en denzelfden

cyclus door te maken. ')

De geheele levensloop van de ongeslachtelijke tropicaparasiet van af het vrijkomen van de merozoit tot het uiteenvallen van de sporuleerende schizont loopt in ongeveer 48 uur af. Soms duurt het wat langer, veelal korter; enkele auteurs geven zelfs aan. dat zij in 24 uur voltooid kan zijn; zelf heb ik voor zoo groote afwijkingen van dennormalen levensduur geen bewijzen kunnen vinden.

Zooals gezegd, geschiedt de sporulatie hoofdzakelijk in de inwendige organen, met name in milt en beenmerg, maar bij uitzondering kan men die ook in de perifere circulatie waarnemen. Ik wil hierbij dadelijk even de klinische opmerking voegen, dat de ervaring mij heeft geleerd, dat, waar men in de perifere circulatie dergelijke beginnende of volwassen deelingsvormen van tropica-parasieten vindt, men bijna altijd met een zware infectie te doen heeft. Deze opmerking geldt niet algemeen ; het schijnt bijv., dat dit

in Italië niet het geval is.

Het aantal sporen kan minder zijn dan acht, maar ook veel meer dan twaalf en houdt zich dus niet altijd aan het gemiddelde.

') Er bestaat verschil van meening over ae vraag, ui ut ...<»«..« parasieten in of op de bloedcel liggen. Wij zullen ons daarin niet

verdiepen.

Sluiten