Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

PRAEDISPOSITIE.

daarbij niet geringer te zijn dan die van Europeanen, daar de percentcijfers voor de beide rassen elkaar niet veel ontloopen. Ook de bewering, dat bij Inlanders alleen de meer goedaardige vormen van malaria voorkomen en bij Europeanen meer de kwaadaardige, is onjuist. Het percentcijfer van tropica op daarop onderzochte plaatsen is toch bij Inlanders niet geringer dan bij Europeanen, terwijl ook pernicieuse gevallen bij Inlanders niet minder veelvuldig schijnen te zijn. Wat dus hier in ons gewest aangaande den invloed van rassen bekend is, moeten wij zeggen, dat de hier voorkomende rassen geen verschil vertoonen.

Wat den leeftijd betreft, zoo blijkt reeds uitliet vorenstaande, dat kinderen vatbaarder zijn dan volwassenen. Het geslacht is niet van invloed, zoodat mannen en vrouwen, die onder dezelfde omstandigheden leven, even veelvuldig worden aangetast.

IXV LOEI)

r.i.v ni:x

LEEFTIJD ENZ

Van zeer veel belang evenwel, zoowel voor het optreden van primaire infecties als recidieven, zijn de bezigheden en de leefwijze. Iemand die zich volkomen in acht kan nemen, die er voor zorgen kan, bevrijd te blijven voor muskietensteken kan, als hij zijn heele leven daarnaar inricht, met zekerheid vrij blijven van malaria, maar iemand die, zooals de soldaat te velde, veelal in de open lucht zonder klamboe moet kampeeren, is in hooge mate aan het infectiegevaar blootgesteld. Verder heeft iemand, die zich voor schadelijke invloeden in acht kan nemen, lang niet zooveel kans op langintervallaire recidieven als iemand die zich daarvoor niet kan vrijwaren, en zoo geldt dus algemeen, dat leefwijze en beroep van zeer grooten invloed zijn op het tot stand komen en het verloop der malaria. Wij kunnen hieronder ook samenvatten andere factoren, zooals kouvatten, overmatige lichaamsinspanning, trauma, dieetfouten en dergelijke.

De vraag, of malaria aangeboren kan zijn, moet in bevestigenden zin worden beantwoord, daar goed geconstateerde gevallen bekend zijn, waarbij het pas geboren kind teekenen

.1.1 XdEBOII EX M A L A UIA.

Sluiten