Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

QEOGRAPHIE.

hier gebleken, dat de malaria-index, zooals die door Koch is bepaald, op Java tot verkeerde conclusies heeft geleid. Door onderzoekingen van Swart Abrahamsz, op Sindanglaja gedaan, is namelijk aangetoond dat wanneer men de menschen in de kampongs opzoekt en het bloed onderzoekt van zieke kinderen, die Sindanglaja nooit hebben verlaten, daaronder vrij veel malarialijders zijn, zoodat zonder twijfel op Sindanglaja malaria ontstaat.

Dit verschil in resultaat behoeft ons niet te verwonderen wanneer wij weten, hoe Koch zijne onderzoekingen deed en wanneer wij rekening houden met de karaktereigenschappen van den Inlander. Koch liet nl. een zoo groot mogelijk aantal kleine kinderen samenkomen op een bepaalde plaats en onderzocht ze daar. Nu is het den Inlander zoo maar niet zonder meer aan zijn verstand te brengen, dat het verzamelen van kleine kinderen iets anders ten doel kan hebben dan een vaccine-inspectie en hij weet dat daarbij de zieke kinderen thuis mogen blijven. Het ligt dus zeer voor de hand, dat de zieken niet opkwamen en dat Koch dus een keuze van de gezondste kinderen heeft onderzocht, en daar. op Sindanglaja malaria toch altijd betrekkelijk spaarzaam is, behoeft het ons dus niet te verwonderen, dat hij ze in het geheel niet vond.

Ook de hoogvlakte van Bandoeng is niet geheel malariavrij, zooals ons uit een onderzoek van kinderen uit de kampongs van Tjimahi gebleken is.

De anopheles komt overal voor, zelfs op Tosari. Ik weet echter niet of op Tosari malaria ontstaat. Onmogelijk is het niet, want de temperatuur, die noodig is voor de ontwikkeling van de malariaparasiet in de anopheles, wordt op Tosari zeker bereikt. Men mag echter uit het veelvuldig voorkomen van de anopheles nog niet afleiden het veelvuldig voorkomen van malaria. Op Garoet bijv., dat 2200 voet hoog gelegen is en waar zeker lang niet zooveel malaria ontstaat als in de oude stad Batavia, vindt men toch veel

Sluiten