Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SYMPTOMATOLOGIE.

trekkelijk kort, gemiddeld acht tot tien uur, en wordt gevolgd door een apyrexie van ruim twee etmalen, zoodat 72 uur na het begin van den eersten aanval de tweede volgt, die geheel verloopt als de eerste, en wanneer de patiënt niet behandeld wordt, kan zulk een quartana simplex met wanhopige eentonigheid tijden en tijden duren. Alleen in het allereerste begin is quartana in den regel iets minder regelmatig; de eerste uiting van de infectie bestaat veelal in enkele dagen onregelmatige koortsen en het type komt eerst later duidelijk te voorschijn. De quartana kan anteponeeren en postponeeren, waaronder men natuurlijk verstaat, dat in het eerste geval de periode iets korter, in het laatste iets langer is dan 72 uur. Dit berust eenvoudig op den iets korteren of iets langeren levensduur der parasieten.

Men vindt in de literatuur verschillende opgaven over den tijd, waarop de meeste quartana-aanvallen beginnen. De een geeft op, dat de meeste aanvallen beginnen in de morgenuren, de ander in den namiddag. Voor zoover onze ervaring reikt, hebben wij gevonden, dat de meeste quartanaaanvallen vóór den middag beginnen.

Beschrijven wij thans de symptomatologie van den quar-

tana-aanval.

De gewone attaque bestaat uit drie duidelijke stadiën, nl. ten eerste het stadium van koude rillingen, stadium frigoris, ten tweede het stadium van hitte, stadium caloris, en ten derde het zweetstadium, stadium sudoris.

Het is een regel, waarop slechts weinig uitzonderingen bestaan, dat de quartana-aanval deze drie perioden typisch vertoont. De uitzonderingen zijn: 1" kleine kinderen, 2° zeer oude nienschen en 3° lijders aan zeer chronische quartana, bij welke drie rubrieken de koortsaanval minder typisch kan verloopen, doordat een of meer der bovengenoemde stadiën ontbreken. Gewoonlijk gaat aan het optreden der koorts een kort stadium prodromorum vooraf: de patienten voelen zich onwel, hebben malaise, hoofdpijn, neiging tot

Sluiten