Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SYMPTOMATOLOGIE.

verschijnselen van hartzwakte en beginnend longoedeem, die echter onder kamfer-aetherinjecties teruggingen.

Verder zullen wij over den tertiana-aanval niet spreken, omdat dit niet anders zou zijn dan herhaling van wat reeds bij quartana gezegd is.

Bij de eerste infectie begint zij in den regel als onregelmatige of quotidiane koorts, soms ook wel direct als een tertiana simplex, waarbij dus om den anderen dag een koortsaanval optreedt, die evenals bij quartana in de meeste gevallen vóór den middag begint.

Anteponeeren en postponeeren komt voor; het eerste het meest. Bij tertiana duplex hebben wij twee generaties, die sporuleeren met intervallen van ongeveer 24 uur, zoodat men dan een regelmatig quotidiaan koortstype krijgt.

Een enkele maal zijn er typische verschillen in de door de twee generaties teweeggebrachte symptomen, bijv. dat de eerste koortsaanval een paar uur vroeger of later begint dan de tweede of dat de eene koortsaanval altijd hooger is dan de andere. Uit een lichte temperatuursverheffing op den zoogenaamden koortsvrijen dag bij tertiana simplex mag men echter niet afleiden, dat men met tertiana duplex te doen heeft, daar een dergelijke lichte verhooging op den tweeden dag ook wel bij tertiana simplex wordt aangetroffen. Een duplex kan spontaan of door. chininegebruik overgaan in een simplex en een simplex kan ook overgaan in een duplex. In het algemeen heeft de tertiana veel neiging tot langdurig optreden van recidieven. Milttumor treedt reeds zeer spoedig en in belangrijke mate op. Tertiana voert, als zij niet behoorlijk wordt behandeld, dikwijls tot cachexie.

Remitteerende tertiana ziet men niet vaak, continue zoo goed als nooit en dan nooit langer dan een paar dagen. Ook langintervallaire tertiana is zeldzaam.

Kort na het begin van den aanval vindt men de jonge tertiana-ringen met een doorsnee van 1 5 tot 1 4 van de roode bloedcel; zij groeien snel, zoodat zij reeds in het

Sluiten