Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SYMPTOMATOLOGIE.

intermitteerende tropica-aanval vertoont het meest het volledig koortsverloop, terwijl onregelmatige en remitteerende koortsen vaker minder typisch zijn en dus één of beide

van die stadiën missen.

Ik kan echter niet te vaak herhalen dat er bij tropica geen regel zonder uitzondering bestaat, zoodat ook bij regelmatig intermitteerende tropica de verschijnselen kunnen afwijken van de gewone. Van bijkomende symptomen moeten wij in de eerste plaats noemen hoofdpijn, die vaak zeer hevig is, verder pijn in de lendenen, sterke prostratie, pijn in de maagstreek, braken, diarrhee en slapeloosheid. Verder is de patiënt heel vaak nerveus en ziet men in de zware aanvallen dikwijls deliriën. In tegenstelling met tertiana en quartana gaan deze verschijnselen in de intermissie niet altijd geheel terug, terwijl zij in de remissie bijna altijd in meerdere of mindere mate blijven bestaan, zoodat in de periode, die de twee aanvallen van elkaar scheidt, de euphorie bij tropica in veel gevallen niet duidelijk is uitgesproken.

De pols kan in den aanval frequent zijn en dicroot, maar is dat lang niet altijd. Sommige zwaardere aanvallen zijn gekarakteriseerd door een groote hartzwakte, waarvan de pols dan het karakter draagt; in andere, ook wel in lichtere, is de pols betrekkelijk langzaam, waardoor ons dus een differentieel diagnosticum tegenover typhus ontvalt. Men leest toch in veel werken en men hoort van veel collega s, dat een relatief langzame pols eene aanwijzing is voor het onderscheiden van malaria en typhus. Dit is onjuist, want ik heb meermalen gevallen gezien van tropica met een temperatuur van 40" en een pols van 80.

De milttumor is bij tropica op den duur altijd aanwezig, maar het kan een heelen tijd duren voor zij verschijnt. Wij hebben bij tertiana en quartana gezien, dat miltzwelling daar reeds zeer spoedig intreedt. Bij tropica kan dit ook het geval zijn, maar daar staat, gelijk gezegd, tegenover,

Sluiten