Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ACHTSTE VOORDRACHT.

dat iemand ook heel wat tropica-aanvallen kan doorstaan, voordat de milt duidelijk palpabel is. Onjuist is verder, wat door sommige schrijvers wordt beweerd, dat het bij tropica niet tot zulke excessief groote milt-tumoren kan komen als bij de beide andere malariavormen. Ik zou eene heele reeks van gevallen van tropica kunnen aanhalen met een milt die tot voorbij den navel, ja zelfs tot in het bekken stond.

Nu moeten wij nog eens terugkomen op de bijkomende verschijnselen van den koortsaanval. Het kan gebeuren, dat deze verschijnselen zóó hevig worden en zoo op den voorgrond treden, dat zij het geheele ziektebeeld beheerschen. Dit is vooral het geval bij de subcontinue en remitteerende vormen, waardoor dan de herkenning der ziekte vaak zeer moeilijk wordt. Laat ik, om dit duidelijk te maken, enkele voorbeelden uit mijn practijk aanhalen. Een strgeant werd geëvacueerd van Djambi wegens leverabsces. Hij kwam in het hospitaal en vertoonde het meest duidelijke absces dat men zich denken kan: matige remitteerende koorts, pijnlijke, vergroote lever, pijnlijkheid bij druk op één bepaald punt, bemoeilijkte ademhaling, pijn in den rechter schouder, gedwongen rechter-diagonaalligging, slapeloosheid, eigenaardige uitdrukking der oogen, enz. enz. Patiënt had een paar jaar geleden dysenterie gehad. De vergrooting der lever was zoowel naar boven als naar beneden; naar boven was de levergrens convex, terwijl zij zich bij inspirium niet verplaatste. De milt was nauwelijks te voelen. Nu wilde het toeval, dat. wij eenigen tijd te voren een anderen man van Djambi hadden gekregen, bij wien het leverabsces gecompliceerd was geweest met malaria, en hoewel bij den thans besproken lijder het leverabsces zoo vast stond als een huis, gingen wij daarom toch voor alle zekerheid het bloed onderzoeken en vonden wij daarin een vrij groot aantal tropica-parasieten.

Bij de toen gevolgde discussie over de vraag, wat wij het eerst zouden doen, óf de malaria bestrijden óf het

Sluiten