Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ACHTSTE VOORDRACHT.

Om nu evenwel het verwijt te ontgaan dat ik door de boomen het bosch niet zie, wil ik nog even in het kort resumeeren, wat wij het meest waarnemen en wat uitzonderingen zijn. Bij primaire infecties is er in den regel onregelmatige of remitteerende koorts, die onder de behandeling soms overgaat in een intermitteerende, waarbij direct kan worden opgemerkt, dat deze primaire gévallen niet zoo prompt op chinine reageeren als intermitteerende recidieven. Bij recidieven is het voorkomen van de regelmatige intermitteerende vorm veel algemeener. Ik heb, om na te gaan hoe de verhouding is, eens van een driehonderdtal willekeurige gevallen de lijsten nagezien en daarbij gevonden dat bij 80% de koorts zuiver intermitteerend was, bij 14 °/0 remitteerend, terwijl 6 °/0 in het hospitaal geen koorts meer vertoonden. De typische pernicieuse aanvallen vormen ongeveer 3—5 °/n van alle tropica. Men moet evenwel hieruit niet meer conclusies trekken dan veroorloofd is.

Het is nl. een feit, dat de verhoudingen plaatselijk en tijdelijk sterk wisselen, zoodat het zeer goed mogelijk is, dat wij andere cijfers zullen krijgen wanneer wij een anderen tijd en een andere plaats voor onze waarnemingen kiezen. Speciaal kan worden gezegd, dat in zware malaria-haarden meer remitteerende en onregelmatige koortsen voorkomen (ook percentsgewijze) en dat zich daar relatief ook meer kwaadaardige en levensgevaarlijke verschijnselen voordoen. Ja, zelfs zijn tijd en plaats van invloed op den aard der verschijnselen. Zoo is bijv. Tjilatjap een bekend zware malariahaard. Men vindt daar jaren, waarin de ioestand vrij dragelijk is, waarin betrekkelijk weinig koorts en relatief nog minder kwaadaardige vormen voorkomen, maar op bepaalde momenten neemt het aantal koortsen toe en tegelijk het ernstig karakter der aanvallen, zoodat in zulke jaren de sterfte belangrijk grooter is dan anders. Ik herinner mij één jaar waarbij zooveel tropica algida en cholerica voorkwamen, dat er sprake was van een cholera-epidemie. Natuurlijk

Sluiten