Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TWAALFDE VOORDRACHT.

eenige dagen koortsvrij, maar de reactie op chinine is niet prompt. Men zal dan aan de mogelijkheid van filaria-koorts dienen te denken en een bloedpraeparaat moeten onderzoeken, dat 's nachts gemaakt is, omdat, zooals bekend is, de filaria-embryonen alleen 's nachts in het bloed van de perinhere circulatie voorkomen.

Dezelfde moeielijkheid kan voorkomen bij beginnende lepra tuberosa, voordat er op de huid veranderingen te zien zijn. Ook daarbij treedt van tijd tot tijd koorts op, die na enkele dagen spontaan weer ophoudt. Men kan bij deze gevallen niet verder komen, dan dat men malaria uitsluit. De diagnose lepra tuberosa wordt eerst mogelijk, wanneer zich huidmanifestaties voordoen.

/./•;/y,M ruit i: nos a.

Ten slotte moeten wij nog de aandacht vestigen op een paar ziekten, die verwisseling toelaten met malariacachexie, nl. leukaemie en ankylostomiasis. De eerste kan met malariacachexie gemeen hebben den milttumor, de leverzwelling en de anaemie en het is mij werkelijk eens voorgekomen dat mij

een patiënt met leukaemie werd toegestuurd als lijder aan malariacachexie. Groot is daarop evenwel de kans niet, want leukaemie is hier bepaald zeldzaam. Ik heb hier in Indië slechts twee gevallen van deze ziekte gezien, één bij eene Europeesche vrouw en één bij een lnlandschen man. Het spreekt van zelf, dat hier een enkele blik door het wniHnpnHp 7al zijn om tot klaarheid te komen.

/,/•;/ A'.lA'.i///;.

niiviv/jvuu^ i j

Lijders aan mijnwormziekte zijn ook meermalen behandeld als patienten met malariacachexie. Zij zijn zeer anaemisch, hebben oedeem en bezitten ten gevolge van vroeger doorstane malaria niet zelden een palpabele milt. Hier is natuurlijk vasthouden aan de diagnose malariacachexie voor de patienten funest, omdat zij dan niet behoorlijk worden behandeld en alle kans hebben te gronde te gaan. Een regel voor de practijk is het daarom, dat men bij alle menschen met anaemie van beteekenis de faeces onderzoekt op ankylostomen-eieren. Men zal door het opvolgen van dezen

a.xkï/jjstn-

mlis/s.

Sluiten