Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

PR0PHYLAX1S.

saai verschil is en dat men wel met zekerheid mag aannemen, dat liet percent primaire infecties bij de boeren zeer groot zal zijn geweest, terwijl het volgens Orassi bij de spoorwegambtenaren nul was, daar hij beweert, dat die 5 gevallen recidieven moeten zijn geweest. Dit komt er trouwens niet veel op aan, want het aantal van 5 infecties op 112 in dien zwaren haard gedurende het geheele koortsseizoen is zóó gering, dat men werkelijk van een schitterend

succes mag spreken.

De drawback van deze methode is, dat zij zeer nauwkeurig moet worden toegepast om aan het doel te beantwoorden, en dat zij geheel in den steek laat, wanneer men haar slechts ten halve of slordig toepast. Er staan dan ook tegenover dit prachtige resultaat andere, die veel minder gunstig zijn. Zoo is bijv. een dergelijke proef in het ltaliaansche leger vrij wel mislukt.

Na de muskietenvrije huizen moeten hier ook nog besproken worden de klamboes. Zonder kwestie is de klamboe in malaria-streken een zeer nuttig ding, ten minste wanneer zij go^d is en goed gebruikt wordt, maar dit laat vaak zeer veel te wenschen over.

KLAM HOE.

Toen ik voor 'teerst te Tjilatjap kwam, vond ik daar in het hotel in mijn klamboe niet minder dan 17 gaten, waaronder zeer groote, en een zoo kort overslag, dat de klamboe alleen met veel moeite met behulp van spelden gesloten was te houden; de hötelhoudster was zeer verwonderd, toen ik daarop aanmerking maakte, want de klamboe was toch goed schoon.

Men ziet vaak in zake klamboes de meest verwonderlijke dingen, vooal bij Inlanders, maar ook bij Europeanen, die het zeer goed kunnen betalen.

Bij Inlanders sluit de klamboe eenvoudig nooit en is zij bovendien haast altijd gekenmerkt door een ongeloofelijken graad van vuilheid. Bij de gegoede Europeanen coquetteert men er soms zoodanig mede, dat er ter wille van het patroon

Sluiten