Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

PR0PHYLAX1S.

sproken, en zal wel niemand ontkennen. Hoe staat het echter in deze met de chinineprophylaxe. Fatalist als hij is, zal de Inlander daarmee zeer weinig ophebben: hij zal volstrekt niet inzien, dat het mogelijk is, eenige ziekte te voorkomen. Kaloe toean Allah kassih" wordt hij ziek of blijft hij gezond; dat is iets, waaraan niet valt te veranderen. Zijn indolentie

zal hem — als hij zich, meegaand als hij is, niet verzet-doen

verzuimen, chinine in te nemen, als dat aan hemzelf wordt overgelaten, en als hij merkt, dat dit innemen zijn kleine onaangenaamheden meebrengt, dan treedt de groote factor van den passieven weerstand in werking, waarop al menige goede maatregel is afgestuit. Ik acht chinineprophylaxe bij de bevolking niet mogelijk zonder bepaalden dwang. Nu zal men allicht zeggen, dat het een nuttige zaak geldt, en dat dus een beetje dwang geen kwaad kan, maar men vergete niet, dat het hier bij toepassing in het groot een maatregel geldt van groote financieele gevolgen, en dat er alleen dan succes te verkrijgen is, wanneer er met bijzonder groote toewijding en ijver wordt gewerkt; en dat is iets, waarop

men in het groot niet mag rekenen.

Ik weet natuurlijk zeer goed, dat, geheel m strijd met deze sombere beschouwing, Dr. Terburgh in M.dden-java

werkt en dat hij vast en zeker aan een succes gelooft, maar

deze heeft mijzelf verklaard, dat alles wat er gedaan wordt, met zachten dwang" moet geschieden, want dat de bevolking het innemen der chinine zeker dadelijk zou staken als ze daartoe niet gedwongen werd. Maar, voegde hij er bij, de lavaan is daar zoo meegaande, dat het best gaat. Als wij maar zorgen, dat hem de chinine in den mond wordt gestopt,

dan slikt hij ze wel door. Wie de toestanden in de dessa kent en wie weet, wat het werken onder pnntah haloes is weet ook, dat het doorzetten van een dergelijken maatrege oneindig veel moeite kost. Daar ik de groote werkkracht en toewijding van Dr. Tkrburgii ken en waardeer, wil ik aannemen, dat het hem, gunstige omstandigheden voorop-

Sluiten