Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DERTIENDE VOORDRACHT.

gesteld, misschien zal gelukken, in een betrekkelijk kleine streek, als hij geholpen wordt door een groot personeel, de Inlandsche bevolking gedurende geruimen tijd chinine te doen innemen, maar ik ben ervan overtuigd, dat alle door Dr. Terburgh verrichte arbeid verloren is, zoodra hij weggaat en de leiding moet worden overgelaten aan iemand, die niet die groote toewijding en dat vaste geloof in het welslagen heeft, die de kracht van collega T. zijn. En dergelijke personen zijn zoo maar niet te vinden. En wat misschien mogelijk is over een betrekkelijk klein gebied, dat zal zeker op onoverkomelijke bezwaren stuiten bij toepassing in het groot.

Wat Dr. Terbijrgh bereiken zal, is nog niet zeggen; dat moeten wij afwachten. Maar zelfs als het hem gelukt, om in de streek, waarin hij werkt, de malaria meester te worden door consequente chininetoediening, dan is daarmee naar mijne meening nog niets anders verkregen dan een gunstig resultaat van een interessante wetenschappelijke proef, doch geen wegwijzer voor de malariabestrijding in de kampong, een proef, geheel vergelijkbaar met die van Koch in Stephansort, waar de malaria wegbleef, zoolang Koch zelf de leiding had, maar waar de oude toestand weer was ingetreden binnen een jaar na zijn vertrek ').

Naar mijne overtuiging is dus de inlandsche bevolking nog niet voldoende ontwikkeld, om de bij malariaprophylaxe onmisbare medewerking te verleenen, en zal men daarmee dus weinig of niets kunnen bereiken. Wanneer zij zoo ver zal zijn, is zelfs bij benadering niet te zeggen. Het spreekt van zelf, dat in dit opzicht alleen verbetering is te verkrijgen

') Dr. T. werkt in Midden-Java niet prophylactisch in den strikten zin des woords, maar alleen therapeutisch met lange nabehandeling. Dit doet echter weinig ter zake, daar het principe hetzelfde blijft. Alleen zal prophylaxe, waaraan de geheele bevolking moet deelnemen, nog veel bezwaarlijker zijn door te voeren dan de voortgezette behandeling van de zieken.

Sluiten