Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

THERAPIE.

daarna aan de linker zijde chinine, dan kreeg liet dier tocli nog tetanus.

Bij toediening van chinine per os treedt bij gelijktijdige inspuiting van verhitte cultuur nooit tetanus op.

Vincent verklaart de gevonden feiten uit de samenwerking van verschillende factoren. Vooreerst vormt de plaatselijke necrose door de chinine—injectie een milieu, dat buitengewoon geschikt is voor de ontwikkeling van den tetanusbacil. Verder komen in aanmerking, dat chinine leucopenie opwekt, dat het de leucocyten paralyseert, eii dat het negatief chemotactisch is voor leucocyten. Het gevolg daarvan is, dat weinig of geen leucocyten aanwezig en geschikt zullen zijn, om zich van de tetanussporen meester te maken.

Vincent knoopt aan zijne beschouwingen nog den practischen raad vast, om, wanneer personen, bij wie chinine-injecties geindiceerd zijn, slecht verzorgde wonden of excoriaties hebben, waarin tetanusbacillen aanwezig kunnen zijn, gelijktijdig met de chinine een preventieve antitetanusseruminjectie te geven.

Men kan voor chinine-injecties verscninenue zomen gebruiken. 't Meest ziet men aanwenden bimurias chinini, dat zeer gemakkelijk oplost, zoodat men in 1 of 2 cc. 1 gram

in Min.

aiix. vooi:

IXJ.

van het zout kan inspuiten. Men moet er bij het voorschrijven rekening mee houden, dat door die betrekkelijk groote hoeveelheid chinine iiet volume der vloeistof belangrijk toeneemt. Een oplossing van 5 gram bimurias in 5 cc. water heeft een volume van ongeveer 7 cc. Wil men dus per spuitje van 1 cc. 1 gram bimurias inspuiten, dan schrijft men niet voor R. bimur. chin., aq. dest. aa 5., maar R. bimur. cliin. 5—, aq. dest. q.s. ad. 5 cc. Natuurlijk worden dergelijke oplossingen steeds gesteriliseerd voorgeschreven.

Heeft men, b.v. op een post, geen bimurias, dan kan men gewone hydrochloras gebruiken. Dit lost bij gewone temperatuur niet voldoende op, maar bij verwarming kan men zeer goed '/4 gram per cc. opgelost krijgen. Men verwarmt

Sluiten