Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VIJFTIENDE VOORDRACHT

Therapie (slot).

In het thans besprokene hebben wij het noodige gezegd over de chinine-therapie van den malaria-aanval; nu komen wij tot het tweede groote onderdeel der chininetoediening, namelijk die ter voorkoming van recidief. Onze beschouwingen daarover zullen lang niet zoo positief kunnen zijn als die bij de therapie der acute malaria. Terwijl wij toch bij deze laatste in verreweg de meeste gevallen succes hebben, is dit bij onze pogingen, om door voortgezet chininegebruik recidieven te voorkomen lang niet in die mate het geval. Ja zelfs moet mij de bekentenis van het hart, dat in die gevallen, die niet direct in den primairen aanval goed zijn behandeld, onze middelen ter voorkoming van recidief in een zeer groot procentcijfer in de steek laten.

Het zou zeer wenschelijk zijn, dat wij, om met juistheid te kunnen beoordeelen, wat wij met voorgezet chininegebruik ter voorkoming van recidieven bereiken, beschikten over twee parallelserieën van waarnemingen, van welke de een periodiek chinine gebruikte, de andere niet, nadat bij beide het acute stadium op dezelfde wijze was behandeld. Dan zouden wij met zekerheid kunnen oordeelen over de hoegrootheid van het nut der nabehandeling. Dergelijke, den toets der critiek doorstaande waarnenvngen zijn mij echter niet bekend, en ik moet U dus het antwoord schuldig blijven op de vraag, wat wij wel met die voortgezette toediening van chinine ter voorkóming van recidieven bereiken.

Sluiten