Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

THERAPIE.

grooten naam heeft als antimalaricuni, te willen voorschrijven. Onder den naam gambir hoetan zijn twee verschillende zaken bekend, nl. de bladeren van Jasminum glabriusculum BI. en de bast van Ficus ribes Reinw. Van dit laatste, dat het beste heet, zag ik noch invloed op den koortsaanval noch op de parasieten, zoodat ik het middel, dat gegeven wordt in decoct 15—30:250 in diem, niet kan aanbevelen. Of het nuttigen invloed uitoefent op den algemeenen toestand bij chronische malaria of malariacachexie dan wel of het koortswerende eigenschappen bezit ten opzichte van de temperatuurverhoogingen bij cachectici, die niet door malariaparasieten worden veroorzaakt, kan ik niet beoordeelen.

Hiermee zijn wij altijd nog niet aan het einde van de

bespreking der therapie van den acuten malaria-aanval. Wij moeten thans nog de symptomatische behandeling daarvan tot haar recht laten komen. Vroeger was het alge-

SYMPTOM.

ux<;.

meen gebruikelijk, om, gedachtig aan het oude „qui bene „purgat, bene curat", iedere malariabehandeling te beginnen met de toediening van een laxans. Daar is meestal niet veel tegen; vooral in lichte gevallen met gestoorde darmfunctie is dat op zijn plaats, speciaal bij kinderen.

Gedurende het stadium frigoris wordt de patiënt flink onder de dekens gestopt en geeft men warme dranken, in het hittestadium daarentegen een koud julapium. Ik moet hieraan even toevoegen, dat er bij het hospitaalpersoneel vaak neiging bestaat, om koortslijders maar zooveel mogelijk „zure drank" te geven; daar deze echter l"/0 verdund zoutzuur bevat, is eenige reserve niet misplaatst, en zal men wel doen, met te voorkomen, dat dergelijke lijders in enkele uren daarvan liters verorberen, wat zeker wel eens gebeurt als men er niet op let.

Waar ijs te krijgen is. kan men den patiënt vaak veel verlichting verschaffen van zijn hoofdpijn door een ijskap. IJspillen worden gaarne genomen bij braken, en doen dit soms bedaren.

12,

Sluiten