Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vallen, bhjkt aa. hieruit, dat onze Nederlandsche onvolkomen i niet tot de zes en dertig behoort, maar gezocht moet worden tusschen

die wTk PUy 6,1 ^ ' VaD h6t EaS-^nin. Misschien dat

willekeur nog eens voor regelmaat zal kunnen wijken, wanneer

Zstnd V?rh°Uding,en Van de l^tgolvingen in betrekking tot den stand van den spraakweg beter heeft leeren berekenen, en vol-

l Z geSChied iS' den invl0ed van de bo™to0: op den

kunnen 7 Dan zullen d* ™re klanken als typen

kunnen worden aangenomen en zal de verhouding der onzuivere klan-

tot deze in getallen kunnen uitgedrukt worden. Reeds nu heeft men onderzoekingen gedaan naar de toonhoogte van iederen klank ;n verhouding tot de andere, en die klanken geplaatst in de W chaal waarvan de t het hoogte- de oe het laagtepunt aangeeft. Als mi e oon geldt de a, ofschoon sommigen er de ideëele (d. i. van bijklanken ontdane) o voor houden.

. Verdeele? WÜ de klinkers > zooals tegenwoordig meest gebruikelijk is, naar de toestanden van den spraakweg, dan zien wij, dat zij vooreerst verschillen naar den stand der tong, die naar omhoog of

Voor Daar TOren °f °aar achteren bewogen kan worden.

Voor beide bewegingen neemt men drie standen aan, namelijk hoog

middel, laag enpalataal (voor, naar het harde verhemelte heen)

palato-gutturaal (tusschen hard en zacht verhemelte in) en gutturaal

achte , naar het zachte verhemelte heen). Door de verbinding van

de eene beweging met de andere krijgt men dus negen tongstanden

en dus negen kl,nkers, b.v. de hoogpalatale , van tien, de middel!

palatale * van teen, de laagpalatale e van tent; de hoogpalatogut-

turale , van het Eng. pretty, de middelpalatogutturale * van moeder

de laagpalato-gutturale i van het Eng. bird; de hooggutturale 0e van'

roet de, middelgutturale «5 van r00tf en de laaggutturale o van rot.

T miDdere r0Dding dOT t0ng> waar™ dus de mindere of meerdere ruimte tusschen tong en verhemelte afhangt,

oefent invloed op den klank. Daarnaar onderscheidt men negen «al

17 ,"""T 200" "•«™»»»'., <■<• •

vu. laak een. .„de lMggntto»,, d. „ st„m MM ' «Ten „om eene w.jde middelg„,t„r.al, d, ( „„ ^ •

' ™. T« »0d» Eindelijk kunnen nog de w.ng.ó

met de mtemden daa„,„, de lippen, „eer of minder ..mengetrokken f gerond „orden, „e, d.„ we,r „htliea

*'" "i en ael"lion (of ongelaitialimrde) klinker.

Sluiten