Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORREDE.

De wereldgeschiedenis kent geen tijdperk, waarin de menschheid zoo groote veranderingen heeft beleefd, als dat, waarin zij geleefd hebben, die in het midden der negentiende eeuw geboren zijn en den aanvang der twintigste hebben mogen belet-en. Althans geen van zoo kort tijdsverloop en evenzeer geen, waarin die veranderingen zoo algemeen zijn geweest en zoo zichtbaar met elkander in verband hebben gestaan.

De Europeesche wereld is sedert het midden der negentiende eeuw uiten inwendig, maatschappelijk en staatkundig, een geheel andere geworden, en haar betrekking tot de overige werelddeelen is zoodanig gewijzigd, dat wij, Europeanen, kwalijk meer kunnen zeggen, dat het oude werelddeel het heerschende, of zelfs in alle opzichten de zetel der beschaving is gebleven. Naast haar is de nieuwe wereld over den Atlantischen oceaan, die tot aan het midden der negentiende eeuw nog maar een ondergeschikte rol speelde op het wereldtooneel, zich zoodanig beginnen te ontwikkelen, dat zij reeds nu een bijna even machtigen invloed op de wereld uitoefent. Daarenboven zijn in deelen van den aardbodem, waar te voren niet veel meer dan de beginselen van volkplantingen aanwezig waren, volken van Europeesch bloed en Europeesche ontwikkeling ontstaan, die reed.- nu hun invloed op de wereld doen gelden.

Het blanke ras is zich in dit korte tijdperk gaan verspreiden en ontwikkelen en bovenal vermenigvuldigen op een wijs als nooit te voren; zijn verhouding tot de overige bevolking der aarde is een geheel andere geworden dan ten tijde onzer vaders en grootvaders.

Maar er is nog meer. Azië is over bijna zijn geheele oppervlakte onder den invloed van Europa gebracht; de daar ontstane oudere en nieuwere beschavingstoestanden, welke tot nog toe geheel andere waren dan die der Europeesche volken en zelfs meestal zich daartegen volkomen afsloten. hebben op vele punten aan dien invloed geen weerstand meer kunnen

Sluiten