Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Economisch' toestand vai Frankrijk onder de Julimonarchie.

vrijheid aan allen zonder onderscheid, aan clericale legitimisten zoowel als aau socialistische democraten. Naar Frankrijk daarentegen vluchtten de ballingen als naar het moederland der revolutie; voor hen gold liet dichterwoord : «Ohacun a deux patries, la sienne propre et la France" in volle werkelijkheid, eu op geen wijze ontstemde de regeering van Lodewijk Philips de openbare meening in Frankrijk erger dau door haar geringe sympathie voor al die hulpzoekenden, door haar pogingen om, ten gerieve der regeeringeu, het asylrecht te beperken.

Want de Fransche natie had sedert de Juli-revolutie meer dan ooit te voren het bewustzijn. het eerste volk van Europa te wezen : misschien niet het minst daarin gesterkt door de hulde, welke haar door liberalen en democraten om strijd werd gebracht. D. ^ de regeering *t niet als haar eersten plicht beschouwde, het prestige van Frankrijk hoog te houden, maar angstvallig vermeed de buitenlandsclie regeeringen te ontstemmen, ja, eerder bij deze dan bij de volken steun zocht, dat kon de natie haar moeilijk vergeven.

Van den beginne af wekte die angstvallige voorzichtigheid ontevredenheid , ook bij die klassen der bevolking, welke hij een andere politiek licht gevaar hadden geloopen in haar dierbaarste belangen te worden geschaad. Trouwens, in bijna alle andere opzichten viel het de regeering weldra even moeilijk goed te doeu in de oogen der natie. Alle partijen hadden op haar aan te inerkeu, behalve haar weinige rechtstreeksche aanhangers en zij die voordeel uit hun verbinding met haar trokken.

3 De economische toestand van Frankrijk was volstrekt niet ongunstig. 1 Het land was goed bevolkt; dat die bevolking niet zoo snel toenam als in andere landen (de 33 en een halt millioen iranschen van 1811 namen in de volgende zes jaren slechts met een millioen toe) boezemde nog geen bezorgdheid in; zij was talrijk genoeg om Frankrijk de eerste plaats onder de Europeesche mogendheden te verzekeren, als t op getallen aankwam, met uitzondering van Rusland. En die bevolking was over het algemeen welvarend, en als altoos ijverig werkzaam. In een aantal takken van bedrijf overtrof zij al wat andere volken konden voortbrengen; in die dagen liet zij op elk gebied waar 't op smaak eu kunstvaardigheid aankwam, op dat der kunstnijverheid vooral, alle mededingers achter zich. Lyon handhaafde nog altijd zijn naam als de stad der zijdefabricage bij uitnemendheid. Op het gebied van landbouw kwam geen land den Franschen wijnbouw nabij; eu ook tal van andere takken

Sluiten