Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Geringe snelheid der economische ontwikkeling.

Invloed dei buitenlandsche politiek Verovering van Algerië.

voor betrekkelijk geringen prijs. Evenwel, voor het personenvervoer mocht dit eenigerinate voldoen, voor dat van goederen was het volstrekt onvoldoende. Te meer omdat Frankrijk weinig goede kanalen bezat en de bevaarbaarheid der meeste rivieren veel te wenschen overliet.

Over liet geheel bestond er in Frankrijk een gebrek aan ondernemingsgeest en voortvarendheid, dat op den duur gevaarlijk moest worden , al kwam het voort uit de natuurlijke voorzichtigheid der Fransche mannen van zaken, die niet licht de beproefde oude middelen en wegen verlieten, op hoop van onzekere winsten. \ an ouds was men in Frankrijk gewoon veel aan den staat over te laten. Ook de wegen- en kanalenaanleg van vroeger eeuwen was bijna uitsluitend staatsaanleg geweest: evenals de daarop gebruikte vervoermiddelen uitsluitend aan door den staat geprivilegiëerde maatschappijen waren voorbehouden. Onder het keizerrijk was dat zoo gebleven, en de aanleg en het onderhoud deiwegen was een zware post op de begrooting. Ues te meer waren de achtereenvolgende ministerien onder Lodewijk Philips huiverig die nog te verzwaren door staatsspoorwegen, en daar liet particulier initiatief ontbrak, geschiedde er niets.

De regeering had daarenbos'en reeds toen bezwaar om van de vertegenwoordiging de geweldige uitgaven goedgekeurd te krijgen, welke het leger en de vloot kostten. De restauratie-regeering had die langen tijd beperkt, eerst het ministerie Polignac was begonnen groote plannen tot herstel van Frankrijks overwicht te ontwerpen. De Juli-revolutie had die nog voor de geboorte gesmoord ; alleen de verovering van Algiers was uitgevoerd geworden, en daardoor was de Julimonarchie gedwongen tot de weinig benijdbare taak der verovering van een deel van Noord-Afrika. Het gevolg waren natuurlijk aanzienlijke uitgaven voor militaire doeleinden geweest.

Lodewijk Philips had verder in militairen roem een middel van populariteit gezien. en bij de toenemende verwijdering tusschen de groote mogendheden tengevolge van de Oostersche cjuaestie, die toen de eenige politieke question brftlante was, de verhooging der weerbaarheid noodzakelijk geacht. Bijzonder was hij er op gesteld tegen Engeland opgewassen te zijn, althans in de Middellandsche Zee, en dat gaf aanleiding tot geweldige uitbreiding der vloot.

Weldra werd Frankrijk op die wijze een sterk gewapend land, en daar het leger in Afrika een jarenlangen moeilijken oorlog te voeren

had, welke eindelijk met goed gevolg bekroond werd, en zoo aanzienlijke

Sluiten