Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VIERDE HOOF 1) S T U K.

DE OOST-E U ROPEESCH E STATEN E X HTJN GEBIED BUITEN EUROPA.

Oost-Europa, geographisch opgevat, omvat alleen Rusland. Histo-B risch daarentegen ook het Balkan-schiereiland, dat iii dien zin nog < minder tot Zuid-Europa behoort dan Italië. Evenwel is het lot van dat schiereiland niet steeds verbonden geweest aan dat zijner noordelijke naburen. Integendeel, het heeft eerder steeds een wereld op zich zelf gevormd. Het heeft echter met die naburen de eigenaardigheid gemeen gehad van zoo nauw verbonden te zijn met de westelijke deelen van Azië, dat, hoe scherp hier ook de geographische grenslijn is getrokken, toch West-Azië er van overoude tijden onafscheidelijk mede is verbonden. Dat was al het geval in de eeuwen, toen zich de Grieksche nationaliteit ontwikkelde en de Aziatische wereldmachten zich westelijk uitbreidden. Alexander de Groote heeft die verbinding bestendigd; Rome heeft haar overgenomen en bewaard. Zoolang het als staat beteekenis had, was ook het Oost-Romeinsche rijk van Constantinopel een half Europeesche, half Aziatische, een tijd lang zelfs eenigszins een Noord-Afrikaansche mogendheid. De Turken hebben in dat opzicht de geheele erfenis van Oost-Rome overgenomen. In de eerste helft der negentiende eeuw besloeg hun rijk vrij wel dezelfde oppervlakte als dit had bezeten voordat de Islam een wereldmacht werd.

Ook in het noordelijke deel van Oost-Europa was die vereeniging van beide werelddeelen overoud. De grens was daar zelfs zeer onzeker en willekeurig. Europeesch Rusland was wel het hoofdland, maar Aziatisch Rusland daarom nog geen bezittiug. Beide waren deelen

8

egrip en ka: arak ter van )ost-Europa.

Sluiten