Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

beurde dit weldra ook met de tegenoverliggende kust van Amerika, waar een ontzaglijk groot, maar bijna onbewoond land (het telde in 1840 maar 60,000 inwoners), Aljaska, toen den naam van RussischAmerika droeg. Politische gevolgen had dat voortdringen der Russen echter nog maar weinig. Alleen met China was Rusland in voortdurende aanraking. Er bestond een vrij aanzienlijke karavanenhandel tussehen beide rijken, hoewel die, sedert Rusland aan de zee voor de vreemdelingen openstond, niet meer de beteekenis had van vroeger, evenmin nis die met Perzië en Centraal-Azië. l)e langste zeereis was niet zelden korter, maar in allen geval goedkooper dan de tocht te land door steppen en woestijnen.

Het duurde tot 1844 eer de betrekkingen tussehen Rusland en China beteekenis voor Europa kregen. Want in dat jaar verzekerde Rusland zich. evenals Frankrijk, bij tractaat een dergelijke positie in het Rijk van het Midden als Engeland daar verworven had tengevolge van den vrede van Nanking.

Ook hier ontdekte het laatste, dat waar het op het vasteland van Azië vasten voet zette, het zeker was een mededinger te vinden. Tot nog toe was dat alleen in het noordwesten van Indië en in Perzië het geval geweest.

Onder Alexander I was de door Peter aangevangen uitbreiding naar het zuidoosten opnieuw begonnen. Bij het in 1813 gesloten verdrag van Goelistan was Perzië gedwongen geworden een groot gedeelte der westkust van de Kaspische zee af te staan. Een volgende oorlog onder Nicolaas had, in denzelfden tijd toen de oostkust der Zwarte zee door den vrede van Adrianopel van Turksche in Russische handen kwam . Perzië gedwongen tot afstand van Erivan en een aanzienlijk deel van Armenië.

Over dat land, reeds van ouds de twistappel tussehen de beheerschers van Klein-Azië en van Iran, was in de laatste eeuwen voortdurend tussehen de twee groote mogendheden van den Islam strijd gevoerd; nu kwam op eens een derde macht uit het noorden tusschenbeide en maakte zich van een goed deel van den bestreden buit meester. Van dien tijd at werd de Russische invloed in Perzië machtig, en hield het laatste op een beletsel te wezen voor een voortdringen van Rusland aan de overzijde van de groote binnenzee. Eenmaal meester van die kust, kon van de zee de operatiebasis worden gemaakt voor Russische ondernemingen tegen de Centraal-Aziatische rijken. l)e voortdurende roof-

Sluiten