Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

recruteu zeer bruikbare, goed geoefende en gedisciplineerde soldaten te maken. Ook de zeemacht werd op een aanzienlijk getal schepen gebracht.

De handel van Egypte rees met den dag en trok tal van vreemden tot zich. Alexaudrië eerst en weldra ook Kaïro werden ineer en meer de zetel eener aanzienlijke Europeesche en, zooals men haar noemde, Levantijnsche, in het Oosten geboren Europeesche bevolking van grooten rijkdom. Tegelijk begonnen talrijke vreemdelingen, vooral Engelschen, Egypte uit belangstelling, nieuwsgierigheid of om der gezondheidswille te bezoeken, soms ook met wetenschappelijke doeleinden, want de onbeschaafde Turk begreep als bij instinct hoezeer de Egyptische oudheid voor den Europeeër een voorwerp van belang was en zorgde zooveel mogelijk voor de overblijfsels daarvan.

Zoodoende werd Egypte weldra een land van groote beteekenis, waar de Europeeër op alle mogelijke wijze door de regeering werd geholpen, zoodra hij er zijn keunis, zijn werkkracht en ook zijn kapitaal overbracht. De Egyptische hervormingen schenen veel tneer doel te treffen dan de Turksche; trouwens de beletselen waarop de pacha stiet, waren even zooveel geringer dan die welke zijn meester in den weg stonden, als zijn energie die van den sultan overtrof. Dit kwam nog helderder aan den dag, toen de laatste, ten einde raad, zijn machtigen vasal opriep om de Grieken ten onder te brengen. Toen scheen het uur van den ondergang der Grieksche vrijheid geslagen, maar toen kwam ook Europa tusschenbeide, en lbrahim, Mohammed Ali s krijgshaftige zoon. zag zich de prooi ontrukken, die hij reeds bijna bemachtigd had en waarvoor hij een hoogen prijs hoopte te bedingen. Ondertusschen had de vernietiging der Wahabieten en de herovering van Mekka de Egyptische macht reeds naar Azië gevoerd en gaven allerlei geschillen met andere landvoogden in de altijd in onrust verkeerende Syrische landen gereede aanleiding tot gewapend optreden en weldra tot de verovering van Syrië door de Egvptenaren. Te vergeefs zocht de sultan zijn overmachtig wordenden vasal te bedwingen; de Turksche legers bleken zoomin tegen de Egyptenaren als tegen de Russen en Grieken bestand; haast geheel Klein-Azië werd door lbrahim veroverd.

Toen begon de verheffing der Egyptische macht een zaak van Kuropeesch belang te worden en trad de oostersche quaestie er door in een geheel nieuw tijdperk. Een tijdlang werd zelfs gevreesd, dat

Sluiten