Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

V IJ F I) E H O O F L) S T ü K.

NOORD- KX ZUID-EUROPA.

Zooals Europa thans samengesteld was, stouden alle landen van s Midden-Europa in onmiddellijke verbinding inet elkander. Daarentegen behoorden de groote landen in het Oosten niet minder tot Azië dan tot Europa en was het groote eiland in het westen het hoofdtand van een rijk, welks deelen over de geheele aarde verspreid waren.

Niet veel minder geïsoleerd dan de beide groote landen van OostEuropa waren de schiereilanden, die in het noorden en het zuidwesten aan Europa dien eigenaardigen vorm gaven, welke zooveel heeft bijgedragen tot zijn ontwikkeling. Maar zelf hadden die schiereilanden daar maar een gering aandeel in gehad.

Het eigenlijke Skandinavische schiereiland, dat van de Poolstreken zich uitstrekte tot aan Europa's noordrand, is geographisch eigenlijk meer met Noord-Azië verbonden dan met Europa. Het noordelijk gedeelte verschilt niet veel van de gelijksoortige streken van Rusland en wordt door den tot den grooteu stam der Finnen behoorenden volksstam der Lappen bewoond, die alleen door veelvuldiger aanraking met Europeeërs tot meer ontwikkeling is gekomen dan de Samojedeu en andere Poolvolken van het Russisch gebied. Daar bezuiden had het aan de overzijde der Botnische golf gelegen, door de Zweden gekoloniseerde en ontwikkelde Finland de verbinding met Skandinavië verloren. Door al wat Fiusch was of heette, te bevorderen tegenover het Zweedsch, zochten de Russische heerschers die afscheiding hoe langer hoe scherper te maken, hoewel het land veel meer Skandiuavisch was dan de Duitsch-Slavische landen bezuiden de Finsche golf, die Zweden al onder Karei XII aan Rusland verloren had.

kandinavië en zjjn verleden.

Sluiten