Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I

Denemarken Verhouding tot Europa.

Zoo konden beide landen ongestoord op zich zelf blijven voortleven rader de regeering van den merkwaardigen Franscheu parvenu, die ie eenige van Napoleons creaturen is geweest, die een dynastie heelt kunnen stichten. Het waren jaren van stille, rustige ontwikkeling, materieel en moreel; in Noorwegen was het vooral eene in democratische en nationale richting; Zweden daarentegen was betrekkelijk zeer conservatief; de geheele politieke inrichting bleef nog lange jaren

dezelfde als in vroeger eeuwen.

't Was merkwaardig hoe liet geographisch en politisch isolemeut

de beide landen niet 'belette den invloed te ondergaan van de groote

bewegingen van dien tijd.

Bij alle eigenaardigheden, die nergens anders werden wedergevonden, waren beide geheel Europeesche landen; er was niets wat, als in Oost-Europa of zelfs reeds in de Slavische deelen van Midden-Europa, den Europeeër zich buiten den kring der beschaving deed gevoelen.

Voor Denemarken was het geen voordeel dat het niet het isolement der beide andere Skandinavische landen deelde. Het had er even zwaar voor moeten boeten, dat het zich niet onzijdig had kunnen houden in den strijd tusschen Napoleon en Europa, als Zweden, dat het die onzijdigheid opzettelijk had verbroken.

En thans werd het door de Sleeswijk-Holsteinsche quaestie opnieuw gemengd in de groote Europeesche vraagstukken. Voor een volk van slechts 1300 duizend zielen een groot gevaar en licht een beletsel voor zijn ontwikkeling. Zoolang de zaak alleen den koning aangin_,, was dat minder het geval; maar zoodra de liberale beweging oorzaak werd, dat de verhouding der hertogdommen tot den staat ook een zaak'van het volk werd. kwam de vraag te berde, in hoever Sleeswijk

tot Denemarken behoorde.

De Denen bezaten even als alle Skandinaviërs een sterk ontwikkeld nationaal gevoel, en de liberale Denen, wier aandrang na 1830 meer en meer voor de regeering onwederstaanbaar begon te worden, eischteu onverholen afscheiding van Holstein en volkomen inlijving van Sleeswijk in de monarchie. Op die wijze kwamen twee nationale stroomingen met elkander in botsing, want in dienzelfden tijd begon, zooals boven al besproken is, de Duitsche natie partij in tegenovergestelden zin te kiezen. Bij het groote verschil in krachten was dit een gevaar, en hoe sterk ook de Denen van hun goed recht overtuigd waren, Duitschland was het niet minder. Zoodra daar de natie

Sluiten