is toegevoegd aan je favorieten.

Geschiedenis van onzen tijd sedert 1848

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in het geheele laud spoedig als verloren kon wordien beschouwd, onoverwinlijk bleek binnen een kleinen kring. De Basken en Navarrezen verschaften den Carlisten niet alleen een geestdriftvollen aanhang en uitmuntende soldaten, zooals zelfs Spanje er geen betere leveren kon, maar wat hun en wat ook hun tegenstanders bovenal ontbrak, een buitengewoon man als aanvoerder, Zumala Carreguy. Zoolang hij leefde was het verschil tusschen de energie der Carlisten en de slapheid en verdeeldheid der Christino's, zooals zich de liberale partij naar de regentes noemde, zoo groot. dat de laatsten niet alleen overal verslagen werden, maar de Carlisten zelfs in het tot nu toe door en door liberale Andalusië het hoofd opstaken. Vergeefs steunden Frankrijk en Engeland, daartoe door de Quadruple-AUiantie verbonden, de zaak der koningin met geld eu troepen, zoodat Spanje de verzamelplaats van alle militaire avonturiers uit alle natiën werd. Maar de pretendent miste zelfs het talent om zich te laten leiden, behalve door zijn biechtvader, en toen de groote Baskische generaal al in 1835 het leven voor hem had gelaten, was zelfs de tweedracht en het verregaande onverstand zijner tegenstanders niet in staat, hem voor de nederlaag te behoeden. Toch duurde het, dank zij de energie der Basken, voor wie de oorlog een strijd om het nationaal bestaan was, tot 1839, eer het aan een niet bekwamer, maar wel gelukkiger generaal dan de overige aanvoerders van weerszijden, Espartero, gelukte, den oorlog tot een eind te brengen. Alleen echter door het verraad van den onwaardigen opvolger van Zumala Carreguy.

Het oude Spanje was vernietigd. Maar nog jaren bleven in geheel Spanje de sporen van den burgeroorlog in de verwildering des volks en de verwaarloozing des lands zichtbaar.

loen begon in Spanje hetzelfde tooneel, dat in Portugal vijf jaren vroeger was gezien, een strijd van partijhoofden om het bezit der macht onder schoonschijnende leuzen. Maar wat in Portugal niet gezien was, was het optreden eener republikeinsche partij in dat deel van het land, dat meer dan eenig ander had deelgenomen aan het gemeenschappelijk leven der volken aan de Middellandsche Zee.

Even als de Baskische landen , wordt ook Catalonië bewoond door een bevolking van anderen stam dan de overige Spanjaarden. Afstammelingen der kolonisten, die onder Karei den Groote het aan de Arabieren ontnomen land aan de Pyreneeën bevolkten, waren zij een voorname groep der volken van de langue <Toe, wier vorming tot een

Toestanden na 1839.