Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Florida ei Texas.

Toen nam men, evenals de voorvaderen in 1784, zijn toevlucht tot een compromis, dat velen het eenige middel toescheen om de Unie te redden. Midden door het gebied, waarover strijd was, werd een lijn getrokken, op 36 en een hal ven graad Noorderbreedte. Daar benoorden zou in de constitutie van eiken nieuwen staat het verbod van slaveninvoer moeten staan, maar bezuiden die lijn zou het democratisch beginsel blijven gelden. Met andere woorden, daar zou de slavernij worden ingevoerd. Want dat de zuidelijken zouden zorgen dat, evenals thans in Missouri geschiedde, talrijke kolonisten uit de slavenstaten met slaven en al zich daar neerzetten, wist iedereen. Toch beschouwde men dit compromis, het Missouri-compromis van 1820, als een geluk, als het eenige middel om een scheuring te voorkomen. Dertig jaar lang heeft het dit dan ook gedaan, maar tevens de heerschappij van het zuiden bestendigd. Hoe het laatste in zelfvertrouwen wou, blijkt genoeg uit zijn houding in den strijd over de tolrechten, tien jaren later, en van toen af waren nullificatie (buiten werking stellen van bondswetten) en secessie (uittreden uit de Unie) de steeds herhaalde dreigementen, waarmede het zuiden voortdurend coucessiën afdwong. Maar het verzekerde de zegepraal aan de democratische partij, die om der wille van het beginsel van de zelfstandigheid in de Unie der afzonderlijke staten, met het zuiden, dat die zelfstandigheid tot volledige souvereiuiteit en de Unie tot een statenboud maakte, verbonden bleef. De zich daartegen stellende whig-partij gelukte het haast nimmer, en dan slechts voor zeer kort, meester te worden. i Intnsschen ontwikkelden zich in die jaren de Yereenigde Staten hoe langer hoe meer. Het grondgebied had in 1819 een nieuwe uitbreiding ondergaan door den eigenlijk gedwongen aankoop der Spaansche kolonie Florida. Er was nu op het Noord-Amerikaansch continent, behalve in het hooge Noorden, geen gebied meer dat aan een Europeesche mogendheid behoorde, dan het bijna onbewoonde latid tusschen den Mississippi en de Stille Zuidzee. Van dat was geen gevaar te duchten, allerminst nu het land, waar het een aanhangsel van was, Mexico, op nieuw in vollen opstand tegen het moederland verkeerde en zich weldra voor goed vrijvocht.

Het bezit van Florida was in den beginne alles behalve voordeelig, want het groote, moerassige en zoo goed als tropische schiereiland bleef de woonplaats van het uit allerlei, meest uit het Amerikaansch gebied uitgeweken Indianenstammen en gevluchte negers en halfbloeden

Sluiten