Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

uit de zonen van planters aangevuld. Er heerschte een veel meer militaire geest, dan in het noorden; zelfs de kolonisten, die uit het zuiden trokken, deden dit meer op de wijze van de oude conquistadores. dan op die der nuchtere landverhuizers uit Nieuw-Engeland. De handelsgeest, de slimheid van den Yankee (zoo heetten de mannen van het noorden algemeen in het zuiden), was er niet minder spreekwoordelijk dan die in Europa begon te worden. Hoe langer hoe meer werd in Europa de ridderlijke gentleman uit het zuiden tegenover dien steeds op zijn voordeel belusten Yankee overgesteld. Hij en zijn land werkten veel meer op de verbeelding van Europa, dat zich eigenlijk van de ontwikkeling van de Vereenigde Staten geen goede rekenschap gaf. Er werd in die dagen nog zoo weinig in Amerika gereisd, dat iemand, die er eenige maanden geweest was, zich haast eerder genoopt zag er een boek over te schrijven, dan thans iemand, die een reis naar China achter den rug heeft.

In de dagen van den zesden census begon de Texaansche quaestie een brandende te worden. Het zuiden drong hoe langer hoe heftiger aan op de verbinding met den nieuwen staat en voerde, men kan niet ontkennen niet zonder recht, het feit aan, dat de groote zuidelijke republiek eigenlijk haar recht verbeurd had. Maar het hoopte niet alleen op Texas, maar ook op al het achterland, dat geheel bezuiden de grensscheiding van het Missouri-compromis lag. Eindelijk kon de aandrang niet langer worden wederstaan. Met Texas werd een verdrag gesloten, zonder voorbehoud der rechten van Mexico, en dat was de voorbereiding van de opname als staat van het land, hoewel het lang nog niet het vereischte zielental bezat, ruim 12000 blanken en tweemaal zooveel slaven. Tn hetzelfde jaar 1845 geschiedde hetzelfde met Florida. dat althans het dubbele getal blanke inwoners kon aanwijzen.

Heel anders waren de omstandigheden, waarin een paar jaren later de twee groote noordwestelijke territoriën lowa en Wisconsin toetraden. Hoe snel daar de toename der bevolking was tengevolge der juist in die dagen sterken omvang krijgende landverhuizing, blijkt uit een vergelijking der volkstellingen van 1840 en van tien jaren later. Wisconsin zag zelfs in weinige jaren zijn bevolking eenige malen verdubbelen.

De opname van Texas leidde van zelf tot den oorlog met Mexico. Dat in dien oorlog de partijen niet gelijk stonden, wist iedereen. Maar Mexico was zoo groot en de Mexicanen waren, bij alle gebrek aan discipline en eenheid, zoo volhardend, dat de oorlog, hoewel

De oorlog met Mexico enzün gevolgen. Annexatie der Stille Zuidzeekust.

Sluiten