Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Toestanden na den vrijheidsoorlog

geheel Mexico. Hadden de Spaansche liberalen ook thans nog aan de koloniën voldoende zelfstandigheid gegeven, het land zou nog voor Spanje te behouden zijn geweest. Maar even verblind als koning 1'erdinand VII weigerden zij elke wezenlijke tegemoetkoming aan de niet overdreven eischen der Amerikanen en waren daardoor zelf oorzaak dat de band tussclien moederland en koloniën verbroken werd. Iturbide maakte van de gelegenheid gebruik om zich door zijn aanhangers tot keizer Augustijn I te doen uitroepen, en voor een oogenblik werd hij door liet geheele land erkend, zelfs door de geboren Spanjaarden, wier belangen hij evenzeer verklaarde voor te staan als die der creolen en andere geboren Mexicanen. Maar het ontbrak den vermetelen avonturier aan het talent om zich te handhaven. Slechts weinige maanden later stelden zich reeds alle partijen tegenover hem en mocht hij blijde zijn zijn onderneming slechts met ballingschap naar Europa te boeten. Bij een poging om terug te keeren vond hij een roemloozen dood.

In Mexico begon nu een eindelooze worsteling tusschen de verschillende aanvoerders, die in den burgeroorlog (want dat was de strijd tegen Spanje daar feitelijk geweest) op deu voorgrond waren getreden. Half omdat de natuur van het groote en dun bevolkte land er toe noopte, half ook uit navolging van het Noord-Amerikaansche model, werd het land, na Iturbide's val in 1824, als een bondstaat georganiseerd, met een constitutie als die der Vereenigde Staten. Maar in een land, waar tot nog toe alle zelfregeering ontbroken had en de groote massa der bevolking volstrekt onbeschaafd was, bleef die constitutie niet veel meer dan een waarborg van de individueele willekeur tegen het gezag der wettelijke overheid. Het ontbrak den Mexicanen, even goed trouwens als allen Latijnschen volken van Amerika, aan het besef, dat in een vrijen staat de minderheid zich te schikken heeft naar den wil der meerderheid, zoolang deze zich binnen de perken der wet houdt.

Den verschillenden leiders, onverschillig of zij de liberale beginselen aanhingen of voorstanders waren van het handhaven van den invloed der geestelijkheid, was het bovenal te doen om in het bezit te komen van de hooge posten in den staat; zoo dikwijls een hunner zich langs meer of min wettigen weg in het bezit van het hoogste gezag had gesteld, vereenigden zich anderen tegen hem, met geen ander gevolg dan dat zij, als zij hem ten slotte den buit hadden afgejaagd, weldra over de verdeeling van dien buit zeiven in strijd

Sluiten