Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Da oorlog met de Vereenigde Staten.

Toestand m den oorlog.

strijd der partijhoofden, die door Santa Ana waren in bedwang gehouden.

Doch, behoef ik het te zeggen, het gevecht van San Jacinto had vrij wat belangrijker gevolgen, dan een Mexicaansche revolutie. l)e strijd tusschen Germaansch en Latijnsch Amerika was begonnen. Mexico kon niet berusten in een vermindering van grondgebied als de afstand van Texas meebracht, en Amerika kon niet laten dien afstand te eischen.

Nog tien jaren werd de oorlog vermeden; eindelijk, in 1846, werd hij onvermijdelijk. Wat zijn uitslag was weten wij. Na een worsteling, die, als men de twee strijdende partijen vergelijkt, bewondering verdient, moest de zwakkere den strijd opgeven en niet alleen lexas maar liet geheele noordelijk gebied, Califomië en Nieuw-Mexico, aan den overwinnaar afstaan. Alleen het zuidelijk gedeelte vau het Californische schiereiland, dat een zoo goed als onvruchtbaar bezit was, bleef over van het uitgestrekte land, dat voor een ander volk een kostbare erfenis zou geweest zijn.

Europa zag den strijd tusschen Gerinaansch en Latijnsch Amerika vrij onverschillig aan. De uitslag sprak zoo van zelf, dat hij niemand verbaasde, en voor de volharding, waarmede de Mexicanen hun tamelijk hopeloozeu tegenstand tegen den overmachtigen vijand volhielden, had men geen oog. Integendeel, hun onophoudelijke nederlagen, bij aanzienlijke overmacht in getalsterkte op het slagveld, verwekten minder medelijden dan spot.

Niemand schijnt getroffen te zijn geweest door die onverwachte bewijzen van levenskracht bij een volk van zoo geringe ontwikkeling, van zoo ongunstige sociale, economische en politische toestanden. Loch waren die bewijzen wel voldoende om aan te toonen dat aan de toekomst der Mexicanen niet gewanhoopt behoefde te worden.

1 Voor een ander element der Amerikaansclie bevolking had de vrede van Guadelupe Hidalgo de doodsklok geluid, voor de Indianen van het noorden. Want langs de geheele lengte van den Mississippi stond van nu af het land tot aan de Stille Zuidzee open voor de kolonisatie, welker voortgang hun onvermijdelijk alle bronnen van bestaan, zoowel als alle woonplaatseu moest ontnemen.

Alleen waar het, als in Mexico en in enkele deelen van Zuid-Amerika, zich onder het Europeesch gezag had gevoegd en zich niet terug had getrokken in de wildernis, kou het roode ras zich aanpassen aan den

Sluiten