is toegevoegd aan je favorieten.

Geschiedenis van onzen tijd sedert 1848

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

!

0

d g

ï

<3

c

1 i i ( 1

i

]

Midden-Amerika.

relke oorzaak was, dat de regeering in Mexico, niettegenstaande zij ver de rijkste goud- en zilvermijnen beschikte en inet de opbrengst aarvan eenigerinate kou voorzien in de allernoodigste behoeften, toch •eduri^ haar toevlucht moest nemen tot leeningen, die het land verdichtingen oplegden, waaraan het kwalijk kon voldoen.

En elke poging om den tinancieelen toestand te verbeteren, hetzij loor beperking der uitgaven (voor het leger en in het bijzonder de ifficieren in de eerste plaats), hetzij door beslaglegging op het steeds ermeerderend en aan alle lasten onttrokken kerkelijk grondbezit, gaf lijna onmiddellijk aanleiding tot nieuwe beroering van de zijde der nilitaire partijhoofden en der machtige hooge geestelijkheid. Het zou liet lang duren of de wereld zou aanschouwen tot welke middelen, irger nog dan burgerkrijg, men zou durven grijpen om een toestand ,e bestendigen, welke voor de bevolking van Mexico inet economischen

mdergang gelijk stond.

Geen duidelijker bewijs van de ellende dan het feit, dat in een ;oo door de natuur bevoorrecht land het bevolkingscijfer op zijn loogst stationnair bleef. Hooger dan 8 inillioen is het in de eerste ïalve eeuw ua de bevrijdiug niet geworden.

Van verbinding te land tusschen Nieuw-Spanje en de koloniën in iuid-Amerika was, zooals boven al opgemerkt is, nooit sprake gedweest. Het beide verbindende land, Midden-Amerika in engeren zin, was door zijn natuurlijke gesteldheid minder dan eenig ander daartoe geschikt.

Een blik op de kaart is voldoende om dat aan te toonen. Een smalle, heete kuststreek aan weerszijden en een ruw, uiterst moeilijk te overschrijden, meest vulkanisch gebergte in het midden, slechts in het noorden breed genoeg om op een hoogvlakte gelegenheid tot ontwikkeling te bieden, vormen in een tropisch klimaat eerder een beletsel voor verkeer. De Spanjaarden hadden dan ook van Guatemala, zooals zij al het land tusschen Yucatan en de landengte van Panama noemden, niets weten te maken. Het bezat onder hun bestuur zóó geringe ontwikkeling, dat de, naast een zeer gering toevoegsel van blanken, haast geheel uit halfbloeden (7adi/ws) en onvermengde Indianen bestaande bevolking niet eens zelfstandig deel had kunnen nemen aan den bevrijdingsoorlog. Eerst in 1821 verschafte de omkeer iu het naburige Mexico de gelegenheid tot bevrijding.

\ a 11 urbide's val had de Mexicaansche bondstaat zich niet verzet