Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Vestiging van het keizerrijk

behouden bleef in de zestig jaren toen het moederland bukte ouder de Spaansche heerschappij, en dat het vooral de eigen krachten der bevolking waren, die de Nederlandsche verovering zegevierend weerstonden. Zoomin echter als Spanje, verstond Portugal de beteekenis van zijn overzeescli bezit te waardeeren. Toen de achttiende eeuw ten einde liep, waren de Portugeezeu in Brazilië de heerschappij van het moederland even moede als hun Spaansche naburen, en een onafhankelijkheidsoorlog zou er zeker niet zijn uitgebleven, wanueer niet het moederland zelf door de Franschen ware overheerd. De Portugeesche regeering week toen naar de kolonie, en lange jaren scheen het, dat deze het hoofdland, Portugal maar een nevenbezit van het huis van Braganza zou zijn. De omwenteling van 1820 maakte aan dien toestand een einde.

Koning Johan VI keerde uaar Portugal terug. Maar weder een kolouie te worden, een aanhangsel van het moederland, verdroegen de Brazilianen niet. Met den kroonprins Dom Pedro, wiens eerzucht met hun begeerte naar zelfstandigheid meewerkte, aan het hoofd, scheidden zij zich af van liet land hunner voorvaderen en vormden zij een eigen staat. Echter geen republiek: Dom Pedro's medewerking had tengevolge dat de band met de dynastie behouden bleef.

Zoo ontstond het keizerrijk Brazilië, welks bestaan een goede halve eeuw lang als een bewijs heeft gegolden, dat ook in Amerika de constitutioneele monarchie op den duur de beste staatsvorm zou blijken te zijn, een illusie, die thans al lang verdwenen is en ook toen slechts op zeer gebrekkige kennis van land en volk berustte. \Y ant de partijstrijd woedde in Brazilië in de eerste dertig jaren van zijn onafhankelijk bestaan even erg als in eenig ander Zuid-Amerikaansch land, en de burgeroorlog was er niet minder aan de orde van den dag. Het duurde niet lang of de keizer legde ziju eens vurig begeerde kroon neder, om voor zijn dochter die van Portugal te veroveren, en al de rampen die een minderjarigheid over een land brengt, waar niet het recht maar alleen de macht wordt geëerbiedigd, overstelpten liet land in de volgende jaren. En ook nadat Pedro II zelf de regeering aanvaard had, bleef de politieke toestand voortdurend verward en bleven sommige provinciën jaren lang in staat van opstand verkeeren. De eerste helft der negentiende eeuw was voor het Portugeesche Amerika al even weinig een tijd van ontwikkeling als voor het Spaansche.

Sluiten