Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Maar evenals daar, gold dat lang niet in alle opzichten, maar waren er, toen eenmaal de beklemmende banden der koloniale heerschappij waren i verbroken, voorteekenen te over, dat ook hier groote veranderingen' op economisch en maatschappelijk gebied niet zouden uitblijven. In Brazilië vertoonde zich hetzelfde verschijnsel als in de oude Spaansche koloniën, niet uitzondering van Mexico; de bevolking nam geregeld en aanzienlijk toe, niet alleen de in die jaren door den slavenhandel voortdurend aangevulde negerbevolking, maar ook de blanke en die van gemengd ras.

In een bijna geheel tropisch land, waar het klimaat niet sterk wordt afgekoeld door de hoogte van den bodem, pleit dat voor de geschiktheid tot kolonisatie der Portugeezen. Want hoewel ongetwijfeld reeds zeer vroeg een aanzienlijke vermenging van blanken met Indianen en negers plaats had, was toch de verhouding in getal tusschen blanken en kleurlingen, zoover men althans kan nagaan, veel gunstiger voor de eersten dan in de Spaansche koloniën. Dat laatste is niet moeilijk te verklaren. De Indianen van Brazilië stonden op een oneindig lager trap van ontwikkeling dan die van het westen van Zuid-Amerika, zeker op geen hoogeren dan de bevolking der eilanden. Slechts een klein gedeelte kwam onder liet gezag der kolonisten; de meesteu bleven onafhankelijk in de eindelooze wildernissen en oerwouden, waar geen blanke kon doordringen De kolonisten moesten daarom bijna onmiddellijk na de inbezitneming der kust overgaan tot den invoer van negers, om in staat te zijn den grond te bebouwen. Maar met dezen had de vermenging in veel minder mate plaats, dan elders met de Indianen. Ken goed gedeelte der kolonisten huwde met blanke vrouwen, en de immigratie bleef aanzienlijk. Zoo ontstond wel een talrijke gekleurde bevolking van negers, Lndianen en allerlei soort van halfbloeden in de gekoloniseerde streken, maar geen die de blanken boven het hoofd groeide. Want de zware plantage-arbeid eischte, naar het schijnt, in Brazilië veel meer offers dan in de minder heete gewesten vau NoordAmerika. Ten minste, het getal negers is er betrekkelijk nooit heel groot geweest, schijnt nimmer meer dan een derde der bevolking te hebben bedragen.

Een goed gedeelte van Brazilië is zelfs tot op den huidigen dag nog onttrokken gebleven aan de heerschappij der blanken. In de eerste plaats bijna het geheele gebied der Amazone, dat te land door tot nog toe ondoordringbare wildernissen van het zuidelijke, eigenlijke

Toestanden ledert de op•iohting van iet keizerrijk.

Sluiten