Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EERSTE HOOFDSTUK.

DE UITBARSTING.

Er was in liet begin van 1848 waarlijk niet veel scherpzinnigheid noodig om waar te nemen dat in een aantal landen van Europa een uitbarsting aanstaande was. Reeds gebeurden dingen in Italië, die een zoo revolutionnair karakter droegen, dat alleen reeds het feit, dat zij gebeurden, bewees dat de oude toestand niet meer houdbaar was. De keuze van den nieuwen paus, in den zomer van 1846, was in Rome en in geheel Italië begroet als het aanbreken van den dageraad der vrijheid. En toch gold de kardinaal Mastaï Ferretti niet als een liberaal of Ttaliaausch patriot. Alleen behoorde hij niet tot de aanhangers van liet stelsel dat onder Gregorius XVI was gehandhaafd, en stond hij bekend als een braaf en welwillend man, als een priester vau wien zelfs het lasterzuchtige Rome geen kwaad wist te zeggen. Daarbij was hij, voor een paus althans, betrekkelijk jong, slechts 54 iaar. De opgewondenheid in Rome en Italië was zoo groot, dat dit genoeg was om Pius IX, reeds voor hij iets gedaan had, tot het voorwerp van aller verwachtingen te maken.

Die verwachtingen schenen weldra gerechtvaardigd door de amnestie voor politieke misdrijven, welke door den nieuwen paus werd uitgevaardigd. Geheel Italië geraakte als in een roes. Geen krachtiger bewijs voorzeker van den druk, waaronder het zuchtte, dan die matelooze vreugde over een daad, welke bij Pius vooral voortkwam uit goedhartigheid en uit de overtuiging, dat den opper-priester geen strengheid, laat staan dan onrechtvaardige hardheid tegenover zijn onderdanen en vijanden pastte. Week hij in dit opzicht sterk af van de wegen van zijn voorganger, nog meer verschilde hij van dezen in zijn opvatting

13

Het voorspel in Italië. De nieuwe paus.

Sluiten