Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De banketbeweging te Parijs.

Begin van dei opstand.

kenmerkend voor den toestand, dat van de meerderheid twee derden ambtenaren waren ! Zoo had zich het constitutioneel begrip van het liberale Juli-koningschap ontwikkeld, dat zijn ambtenaren in de vertegenwoordiging den uitslag gaven !

Onder zulke omstandigheden leidde de parlementaire oppositie tot niets; de tegenstanders van het ministerie zochten daarom naar andere middelen. Zij besloten de banket-beweging naar Parijs over te brengen. Tot nog toe hadden zij die manifestatiën alleen in "de provincie" doen plaats hebben: want te Parijs kouden zij tot volksdemonstratiëu aanleiding geven, en de gevolgen van eeu volksdemonstratie te Parijs waren onberekenbaar. Daarom hadden de liberalen, die even afkeerig van een omwenteling waren als de regeering, de beweging angstvallig buiten de hoofdstad gehouden. Thans echter scheen het het eenige middel. De stemming der Parijsche nationale garde was van dien aard, dat haar leden met beide handen de gelegenheid zouden aangrijpen om van hun verlangen naar hervorming te doen blijken. De republikeinen, die niet tot de radicale en socialistische groepen behoorden, de partij van den "National", zooals men hen naar hun hoofdorgaan in de pers noemde, waren het eens met de vooruitstrevende monarchistische liberalen; men meende dus van de werklieden en de studenten niets te vreezen te hebben. De zoogenaamde «roode" republikeinen, die tot de geheime genootschappen behoorden, zoowel die, welke de begrippen van 1793 op hun vaandel hadden geschreven, en die men het best Jacobijnen zou kunnen noemen, als de meer of min socialistisch gezinden, vormden onder leiding van Ledru Rollin en Louis Blanc zelfs te zarnen maar een klein hoopje, waarschijnlijk slechts van een 1500 mannen, die evenwel vast aaneengesloten en bovenal gehoorzaam aan hun leiders waren. Zij namen een afwachtende houding aan, om, als de kans schoon scheen, handelend op te treden. Want men kon nooit weten wat er gebeuren kon, als te Parijs een demonstratie plaats had! i Hun verwachting werd niet beschaamd. De regeering verbood het eerste te Parijs te houden banket in het belang der openbare orde, en de oppositie scheen te willen berusten, maar reeds den 22ste" Februari hadden talrijke demonstratiën en optochten plaats, waarbij botsingen tusschen de troepen en het volk niet ontbraken. Vooral de municipale garde (de Parijsche gendarmerie, die thans de "republikeinsclie garde" heet), had het daarbij te ontgelden. Er werden hier en daar barricaden opgericht. Den volgenden dag (23 Februari)

Sluiten