Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

worpen, de advocaten Marie en Créinieux. In een verwarden optocht trokken toen liet volk en de nieuwe regeering naar het stadhuis, waar de laatste zich na veel zoeken in een vertrek opsloot om de hoogste regeeringsposten te bezetten en tevens een vorm en een naam voor de regeering te vinden. Want noch Lamartine, noch een zijner collega's, op Ledru Rollin na, waren bereid de republiek uit te roepen. Maar het "volk" wilde van niets anders hooren, en zoo werd, 24 Februari 1848, om half elf 's avonds, voor de tweede maal in Frankrijk de republiek afgekondigd, onder voorbehoud der toestemming van het land, dat terstond zou worden geraadpleegd.

Zoo schijnt, in korte trekken samengevat en zoover is na te gaan, het verloop dezer zonderlinge omwenteling te zijn geweest. Een heftige worsteling, een spontane strijd als in 1830, heeft niet plaats gehad. Er zijn in de drie dagen maar 62 soldaten gevallen, en nog geen 300 menschen aan de zijde van het volk; maar er was veel materieele schade aangericht, veel vernield, daarentegen weinig «restolen. want het '/Dood aan de dieven" was algemeen de leus. Overigens zijn al de romantische voorstellingen van die dagen onbetrouwbaar gebleken. IJdelheid en de zucht om zich schoon te wasschen of anderen in een kwaad daglicht te stellen, hebben de meeste verhalen volstrekt onwaar en ongelooflijk gemaakt. Natuurlijk dat daarenboven de zuiverheid der waarneming der feiten uitteraard zeer veel te wenschen moest overlaten. Het verloop is uiterst eigenaardig geweest, vooral de gebeurtenis op den avond van den 22stl"D, het uitlokken van het vuur der soldaten voor het ministerie van buitenlandsche zaken, en toen het rondtrekken met de lijken is blijkbaar vooraf voorbereid geworden. De in de geheime genootschappen vereenigde democratische republikeinen hebben dat ongetwijfeld gedaan om een dergelijke «journée révolutionnaire' te maken als de 10 Augustus 1793. Hun middelpunt vonden zij in het bureel van hun dagblad La Réforme; hun leiders waren, nevens Ledru Rollin en Louis Blauc, menschen van betrekkelijk geringe beteekenis, Caussidière, Lagrange en dergelijken. Met groote handigheid is door hen van de omstandigheid gebruik gemaakt. Door het rondvoeren der lijken in den nacht van den 23slpl1, zweepten zij de toen bedarende hartstochten weder op. De hoofden der bourgeoisrepublikeinen, de mannen van den National, zooals Garnier Pages, Marrast, Flocon, werden terstond medegesleept, en met dezen, die weder hun talrijke volgers met zich voerden, bereidden de democraten den

Sluiten