Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

yan geheel ander metaal, vorderde, om den opstand meester te worden en daardoor vrijheid van handelen en teveus eerbied voor het wettig gezag te verkrijgen, kon hij niet besluiten, maar nog minder wilde hij door ruime concessiën den opstand ontwapenen. Hij meende zijn goeden wil genoeg te hebben doen kennen, hij wilde niet gedwongen worden. Het gevolg was, dat de troepen wel hier en daar krachtig optraden, maar nergens mochten doortasten. Evenwel, zij deden hun plicht; de Pruisische krijgstucht zegevierde in het soms verwoede straatgevecht, dat zoodoende noodeloos veel bloed kostte.

In den avond was nog niets verloren, en wanueer van toen af krachtiger was gehandeld, ware het oproer ongetwijfeld bedwongen geworden. Maar de koning was geheel buiten zich zeiven; hij stemde na lang dralen zelfs toe in den eisch der burgerij, dat de troepen zouden aftrekken. Hoe dat bevel is verkregen en uitgevoerd, zal wel nimmer geheel worden opgehelderd; niemand heeft er ooit de verantwoordelijkheid van op zich willen nemen. De troepen, hoewel niet overwonnen, ontruimden niet alleen hun positiën, maar verlieten zelfs de stad. De prins van Pruisen, wien de democraten als deu aanstoker van het bloedbad beschouwden. omdat iedereen wist dat hij niet op deze wijze, wilde toegegeven hebben, moest overhaast, op bevel des konings, de vlucht nemen en zich naar Engeland begeven. De koning stond alles toe wat van hem gevraagd werd, ontsloeg de ministers, riep de hoofdeu der oppositie in den Vereenigden Landdag tot zich om in hun plaats te treden onder leiding van den Rijnlander Camphausen, en liet zich zelfs dwingen om de op het slotplein gebrachte lijken der gevallen barricaden-strijders, te groeten. Ja, wat nog grooter zwakheid toonde, hij beloofde in zijn bekende proclamatie van den 21"'°", niet alleen zich naar den volkswensch te zullen voegen, maar zelfs zich aan het hoofd der Duitsche beweging te zullen stellen, en deed een rit door de stad, getooid met de rood-zwart-gouden kleuren der oude Burschenschaft, die toen als de Duitsche kleuren golden. De oude monarchie was volslagen bankroet. Dank de zwakheid des konings, had de revolutie een volkomen overwinning behaald.

Want nu Pruisen overwonnen was, barstte overal de beweging uit; de democraten traden met een stoutmoedigheid op, welke niemand weer- ' staan dorst en die niet alleen de werklieden in de groote steden , maar zelfs de landbevolking en die der kleine steden medesleepte. Alle orde hield op. De liberalen moesten vreezen geheel overvleugeld te worden.

Voortgang Ier beweging in Duitschland.

Sluiten