Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

revolutie. Radetzky was echter verre van lichtzinnig, integendeel hij was eerder te bedachtzaam.

Wat den Oostenrijkers vooral tot voordeel strekte, was, dat zij uitsluitend met militaire belangen te rekenen hadden. Daarentegen moest hun tegenstander steeds allerlei staatkundige verhoudingen laten gelden en daarnaar hun plannen inrichten. Want de koning van Sardinië, die van nu af openlijk als het hoofd der nationale partij in Italië tegen Oostenrijk optrad, was slechts het hoofd van een zeer los bondgenootschap.

Hij had in de eerste plaats te beschikken over zijn eigen leger, welks werkelijke sterkte te velde waarschijnlijk in den beginne niet veel meer dan 45,000 man telde, goede troepen, maar zoozeer in der haast gemobiliseerd, dat er een sterk incompleet aan manschappen en paarden bestond en ook de uitrusting verre van volledig was. Van de Lombarden was vooreerst weinig bijstand te wachten; de Oostenrijksche deserteurs zochten meestal liever hun haardsteden op; en de vrijwilligers waren wel talrijk, maar even onvoldoende uitgerust als geoefend. Zij wilden liever in vrijkorpsen dienen dan in de geregelde bataljons, die de Sardiniërs uit hen zochten te vormen; zij beschouwden discipline als iets overbodigs. Uit Midden-Ttalië waren talrijke, maar weinig bruikbare scharen, voor een deel slecht geoefende linietroepen , voor een ander deel met den wapenhandel weinig vertrouwde vrijwilligers in aantocht; de Napolitanen waren nog ver af. De Yenetianen zochten terstond een legertje te organiseeren, maar ook dat was vooreerst weinig bruikbaar in het veld, terwijl de in al de steden opgerichte nationale garden alleen voor de bewaking dier steden konden dienen.

Koning Karei Albert zelf was een man van buitengewone persoonlijke dapperheid, maar zonder veldheers-bekwaamheden en, wat erger was, zonder zelfvertrouwen of krijgservariug. Ouder zijn generaals was er geen die, wat bekwaamheid betreft, zich kon meten met de leiders van het Oosteurijksche leger. Het ontbrak aan eenheid in het kommando, de koning-opperbevelhebber luisterde dan naar den een, dan naar den ander.

De oorlog werd in die dagen nog geheel gevoerd op de oude wijs, de wapening en uitrusting geleek nog veel op die uit de dagen van Napoleon. Van de spoorwegen kon nog zoo goed als geen gebruik worden gemaakt; er waren in Italië nog maar enkele kleine lijntjes

Sluiten