Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

anders iets tegeu Verona zou kunnen ondernemen, verslaan en zoo mogelijk die stad veroveren. Men moet wel in aanmerking nemen, dat de inwoners zoowel van Verona als van Mantua alleen door de aanwezigheid van het leger in toom werden gehouden en dus een aanval, zoo eenigszins mogelijk, door een volksbeweging zouden trachten te ondersteunen. Vandaar dat het noodig was te zorgen dat zulk een aanval niet voorkwam.

Radetzky gaf daarom aan Thurn terstond na diens aankomst bevel terug te keeren om een tweeden aanval op Vicenza te doen. Maar deze mislukte evenzeer als de vroegere, zonder overigens verdere gevolgen te hebben. Want Durando bleef veel te zwak om iets tegen Verona te ondernemen en Radetzky kon desnoods ook met Vicenza in den rug zijn voorgenomen operatie uitvoeren.

Met verreweg het grootste gedeelte van zijn leger verliet hij den 27sten 's avonds zijn stellingen en marcheerde in twee dagen naar Mantua. Den 29Bten tastte hij het bij Curtatone, bewesten Mantua aan het zoogenaamde Bovenmeer, verschanste Toscaansche korps onder Laugier, dat slechts tussehen de 6 en 8000 man sterk was, aan en versloeg het na hevig gevecht, waarbij de Toscaners groote verliezen leden, maar veel meer dapperheid betoonden dan men van hen verwacht had. Hij stond nu in de flank en al bijna in den rug der Italianen.

Generaal Bava, die den rechtervleugel van het Sardinische leger aanvoerde, had echter tijdig zijn meeste troepen over den Mincio teruggevoerd en sloeg den volgenden dag bij Goito den aanval der Oostenrijkers krachtig af. Op denzelfden dag capituleerde Peschiera, nadat een laatste poging om er levensmiddelen in te brengen, onder hevige gevechten was verijdeld. Toen op die wijze het doel der beweging gemist bleek, gaf Radetzky zijn plan op, trok terug naar Mantua en van daar naar Legnano, en verdeelde toen zijn leger. De kleinste helft deed hij de stellingen bij Verona weder bezetten; zelf stelde hij zich aan het hoofd der hoofdmacht en rukte op Vicenza aan. De Italianen verhinderden hem daarin niet, hetzij omdat zij Radetzky niet tussehen de vestingen durfden vervolgen, waartoe zij, bij den toestand van hun leger misschien ook niet in staat waren, hetzij dat zij diens bewegingen niet voldoende keuden of begrepen, ierwijl Karei Albert, tevreden met het behaalde succes, afwachtte, handelde Radetzky, tastte den l()'leI' Juni met groote overmacht Durando's korps

Sluiten