Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ingewikkelde toestand in Duitschland.

Geen land was heviger door de revolutie beroerd dan Duitschland. üe toestanden waren er zoo ingewikkeld, dat de geweldige beweging, die er zoo plotseling ontstaan was en er al het oude had omvergeworpen , op allerlei doeleinden tegelijk gericht was. Het eene kon er niet van het andere worden gescheiden. Tegelijkertijd moesten in elkeu staat afzonderlijk de diepst ingrijpende hervormingen worden ingevoerd, en voor de gemeenschap een nieuwe vorm worden gevonden, welke zoowel de rechten der staten als die der gemeenschap waarborgde. Het groote bezwaar daarbij was nog niet eens zichtbaar aan den dag gekomen, want tot nog toe hadden de twee groote mogendheden, die tevens tot het gemeenschappelijk vaderland behoorden, nog niets gedaan om de beweging te belemmeren; Pruisen had zelfs reeds voor Duitsche belangen het zwaard getrokken en daardoor het rechtens onoplosbare vraagstuk der Klbe-hertogdommen tot een Europeesche quaestie gemaakt. l)e toestand was er nog oneindig ingewikkelder door geworden.

In Italië hing de beslissing af van het zwaard, in Frankrijk vau den wil der natie, maar in Duitschland van een samenwerking van alle regeeringen en alle deeleu der natie, zooals niemand kon hopen tot stand te brengen. Zelfs geweld vermocht niets, want er was niemand in Duitschland, geen mensch of partij of regeering, die over zooveel krachten beschikte, dat hij dwingen kon wie niet wilde volgen. Zeker, uit al die verwikkelingen was een uitweg, althans een voorloopige. Hecker en Struve hadden dien gewezen, maar de natie had ondubbelzinnig getoond dat zij dien niet wilde inslaan. De natie wilde een rechtvaardige oplossing, en de regeeringen hadden zich daar niet tegen verzet. In hoever het vrijwillig of gedwongen was, willen wij hier niet onderzoeken, maar het was een feit, dat de regeeringen, die vau Oostenrijk en Pruisen zoowel als die van Reuss-Schleitz of AnhaltBernburg, goed vonden dat een Duitsch parlement bijeen kwam, dat zich belastte met het vaststellen eener nieuwe regeling voor de Duitsche gemeenschap. Zij vonden dus ook goed dat die vergadering souvereine rechten uitoefende. Zij hadden dat niet alleen goed gevonden, maar zij hadden ook haar medewerking verleend tot de samenstelling van die vergadering.

Doch welke haar verhouding tot die, derwijze met souvereine rechten bekleede vergadering zou wezen, daarvan had niemand nog gerept. En nog minder wat er moest gedaan worden om aan de be-

Sluiten