Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geheel Duitsch; zij namen de Duitsche kleuren aan, die weldra te Weenen even populair waren als ergens elders in Duitschland. Zelfs de keizer moest ze op zijn paleis dulden.

Ook in de commissie, welke voor de regeling van de Duitsche parlementsverkiezingen had te zorgen, werden toen op vrij onregelmatige wijs door verschillende corporaties afgevaardigden uit Oostenrijk gezonden. Het ministerie bleef daar buiten; het vreesde dat de verbinding met Duitschland een verbreiding der democratische denkbeelden in Oostenrijk ten gevolge zou hebben, maar alleen in Boheme slaagden zijn pogingen oni de verkiezingen voor het Frankforter parlement te beletten. Daar was de Tschechische partij reeds zoo machtig dat te Praag zelfs slechts drie kiezers kwamen stemmen. In Moravië daarentegen wilde de bevolking volstrekt niet als eigenlijk tot Boheme behoorend worden aangezien en deed daarom ijverig mede.

Ondertusschen was de regeering bezig voor de gelieele monarchie buiten Hongarije een grondwet voor te bereiden. Nog in Maart had Pillersdorf voor goed de leiding er van op zich genomen, hoewel Fiquelinont president-minister bleef; de oude ministers, die met Metternich hadden samengewerkt, waren vervangen door nieuwe mannen, die soms zoo weinig bekend waren, dat hun namen groote verbazing bij het publiek verwekten. Het plan om eerst een vergadering van afgevaardigden uit de standen der provinciën te houden was ingekrompen tot de vorming van een centrale commissie van afgevaardigden uit enkele standen, waarin echter Boheme evenmin als het Lombardisch-Venetiaansche koniukrijk vertegenwoordigd was. De meenmgen liepen daar zoodanig uiteen, dat Pillersdorf er van afzag op de door den keizer beloofde wijs, d. w. z. met behulp der standen, de grondwet tot stand te brengen. Hij besloot, evenals reeds voor Boheme gedaan was, eenvoudigweg van 's keizers wege een grondwet at te kondigen. Evenwel bestond er één groot onderscheid; de voorloopige grondwet voor Boheme, die den 89t™ April te Praag was afgekondigd, was het werk der Tschechische democraten en door de \\ eeuer regeering met geringe wijzigingen goedgekeurd, terwijl de nieuwe Oostenrijksche constitutie in het kabinet des ministers zooveel mogelijk naar het model der Belgische constitutie was opgesteld en daarop, zonder nader overleg dan met enkele vertrouwden en eenige leden der keizerlijke familie, den 25"™ April werd afgekondigd.

Dit de duidelijke blijken van overhaasting vertoonend voortbrengsel van

Sluiten