Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

naar Pesth terug. Velen staken bij den terugkeer, ten teeken hunner gezindheid, roode veeren op den hoed. Het moest den Weener demoeraten aanduiden, dat Hongarije voortaan met hen en niet met de regeering zou samengaan.

Van Batthyany's afdanking meende het hof gebruik te kunnen maken tot een begin van herstel van het persoonlijk bestuur. De palatijn berichtte den Rijksdag dat hij tijdelijk de regeering zelf in handen zou nemen, zonder verantwoordelijke ministers. Hij beschouwde het ministerie als ontslagen. Maar in de zitting van 11 September weigerde een der ministers, Szemere, af te treden, voor hij op grondwettige wijs vervangen was.

En toen geschiedde iets ongehoords. Kossuth, die geen man van innerlijke weerstandskracht was, had voor een oogenblik den moed verloren en in de vergadering zijn plaats aan de ministerstafel verlaten. Thans op eenmaal als geïnspireerd, keerde hij terug op zijn plaats, verklaarde den palatijn onbevoegd, en aangemoedigd door toejuiching, beval hij alle ministers te blijven en zijn aanwijzingen te volgen. Hij riep, om zoo te zeggen, zich zelf tot dictator uit. Niemand weersprak, ook Batthyany niet. Terstond deed Kossuth nu den Rijksdag besluiten tot de voor de verdediging des lands noodigste maatregelen van financieelen en militairen aard en tot hun onmiddellijke uitvoering, onder voorbehoud der later wettelijke sanctie.

De palatijn zag in dat hij te ver was gegaan. Hij verzocht Batthyany dadelijk een nieuw ministerie te vormen en maakte daardoor Kossuth's dictatuur overbodig. Ook deze beloofde dit ministerie te zullen ondersteunen, maar werd er geen lid van.

Op denzelfden llden September overschreed Jellachicli, vooralsnog zonder formeelen last, maar wel met goedkeuring der regeering, met 40,000 man de Hongaarsche grenzen. De burger- en rassen-oorlog was begonnen.

In diezelide dagen (7 September) was in den Oosten rij kschen Rijksdag de vrijmaking der boeren tot stand gebracht. Voor het oogenblik door geen belangrijk werk beziggehouden, wendden zich de Duitsche democraten tot de politiek van den dag en maakten van de door den druk der tijden veroorzaakte werkliedenoproeren te Weenen gebruik tot heftige aanvallen op de zeer gematigd liberale regeering. Maar de pogingen om deze ten val te brengen mislukten geheel en al

De Weener democratie verbindt zich met de Hongaren.

Sluiten