is toegevoegd aan je favorieten.

Geschiedenis van onzen tijd sedert 1848

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vau alle zijden aanrukkenden landstorm en het Hongaarsche leger. Reeds weinige dagen later (den 7'1"" October) moest dit legerkorps zich overgeven.

Dit onverwachte geluk stemde natuurlijk de Hongaarsche radicalen niet milder. Tegelijk verhoogde het den naam van een jong officier, die zoo even van zich had doen spreken door een ongehoord feit. Een pas benoemd majoor der honvèds of mobiele nationale garde, Arthur Görgei, had een hooggeplaatst magnaat, graaf Zichy, die met een sauvegarde van Jellachich bij zich in zijn handen viel, als landverrader laten ophangen. Dit buitengewoon streng optreden verbaasde te meer, daar Görgei, die bekend stond als een voortreffelijk en vooral wetenschappelijk gevormd officier, die echter noch familie, noch vermogen bezat, overigens het tegendeel van een fanaticus en eerder een man van bijna al tegrootezelfbeheersching was. Hij werd nu door Kossuth en de radicalen tot een model-patriot en held verheven en had daarenboven het geluk met zijn korps landstorm en honvèds groot aandeel te hebben aan de insluiting van Roth. Zijn naam was op aller lippen.

De moord van lamberg had het hof en de militaire partij niet verschrikt, maar aangespoord om het uiterste te wagen. De waarschuwingen van Batthyany werden door liet ministerie niet aangehoord, men eisehte integendeel dat hij, als nog in naam minister, de benoeming van een ouden Hongaarschen generaal, Récsey, tot minister zou contrasigneeren. Toen hij dit weigerde, werd deze in zijn plaats, maar zonder zijn onderteekeuing. benoemd, uitsluitend om op den 3'kn October een manifest uit te vaardigen. Daarop mocht hij weder aftreden. Bij dit manifest van den koning van Hongarije werd de Rijksdag ontbonden, diens laatste besluiten ongeldig verklaard en Jellachich tot plaatsvervanger des konings in Hongarije benoemd. Eerst als overal de orde en de vrede waren hersteld, luidde het, en alle betrekkingen tusschen alle volken der monarchie geregeld waren, zouden, wat dan passend zou worden geacht (anders laat zich de Oostenrijksche kanselarijuitdrukking das Geeignete niet weergeven), op wettige wijs, met medewerking van vertegenwoordigers van all? deelen der monarchie, worden vastgesteld.

Dat wilde dus zooveel zeggen als dat eenmaal, in een verre toekomst, Hongarije zijn |aandeel zou krijgen in een gemeenschappelijke vertegenwoordiging van alle landen. Het was de afkondiging van den